Uchwała nr 1/2007 z dnia 04.01.2007 w sprawie usunięcia członków PFS podstawie par. 14 ust. 2 p.b) Statutu PFS oraz uchwały 12/2004 Zarządu PFS usunięto następujące osoby z listy członków PFS:

Banaszek Dariusz
Dec Jacek
Dratwicka Maria
Górniaczyk Joanna
Gryz Sylwester
Janiszewski Maciej
Jaworski Krzysztof
Kamiński Marcin
Kordjalik Sławomir
Kowalewska Katarzyna
Kozłowski Jan
Kruk Krzysztof
Krupka Agnieszka
Kwaśny Dorota
Łasiewicka Magdalena
Łasiewicki Mariusz
Łażewska Beata
Łodziato-Krencjasz Aleksandra
Nosek Sławomir
Oleksiak Andrzej
Soszka Robert
Szymczak Lech
Śniadach Lucyna
Wiśniewski Tomasz
Biegańska Anna
Borysiuk Amelia
Janowicz - Stuchlik Sylwia
Koczkodon Grzegorz
Rutkowska Iwona
Sosin Filip
Waszkiewicz Michał
Wester Dominik
Opałka Jadwiga

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym bez głosów przeciwnych.
Uchwała nr 2/2007 z dnia 13.01.2007 w sprawie członkostwa w PFS
Niniejszym Zarząd PFS przyjmuje następujące ustalenia w sprawach członkostwa w Polskiej Federacji Scrabble.
 1. Procedura przyjmowania nowych członków.
  1. kandydat zobowiązany jest przesłać na adres Federacji poprawnie wypełnioną deklarację członkowską oraz wpłacić na konto Federacji pierwszą składkę za okres nie krótszy niż rok (kolejne składki można regulować w krótszych okresach). Obie czynności można zrealizować również osobiście poprzez członków Zarządu.
  2. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia spełnienia zobowiązań z pp.a Zarząd rozpatruje deklarację kandydata i podejmuje stosowną uchwałę.
  3. jeżeli kandydat zostanie przyjęty po 15-tym dniu danego miesiąca, wówczas składka naliczana jest od następnego miesiąca, a w miesiącu tym składkę uznaje się za zapłaconą.
  4. w przypadku, gdy kandydat nie zostanie przyjęty, wpłacona składka zostanie mu zwrócona w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały.
 2. Ostateczny termin opłacania składek za dany rok.
  Każdy z członków zobowiązany jest opłacić składkę za cały rozpatrywany rok do końca sierpnia danego roku.
  Zgodnie z §14 ust. 2) lit. b) Statutu PFS osoby, które przez trzy miesiące od tej daty, tj. do końca listopada danego roku nie opłacą składek, zostaną wykluczone z Polskiej Federacji Scrabble.
 3. Opłacania składek i zniżki turniejowe.
  Składkę członkowską można regulować w okresach nie krótszych niż miesiąc.
  Miesięczna składka stanowi 1/12 składki rocznej.
  W turniejach po egidą PFS zniżki przysługują tylko członkom z aktualnie opłaconymi składkami.
 4. Ponowne przystąpienie do PFS.
  Osoby, które zostały usunięte z Federacji na podstawie §14 ust. 2) lit. b) Statutu PFS mogą ponownie ubiegać się o członkostwo w PFS nie wcześniej niż miesiąc po usunięciu. Wyjątek stanowią osoby, które zostały wykluczone z PFS przed 1 stycznia 2007 roku. Mogą ubiegać się one o ponowne członkostwo w PFS bez żadnych dodatkowych warunków ponad obowiązki wynikające z kandydowania na członka PFS.
 5. Zniżki dla członków PFS.
  1. - składka rodzinna w wysokości 50% (tzn. pierwsza osoba płaci 100% stawki, każda następna z rodziny 50% stawki)
  2. - studenci i uczniowie (do 26 roku życia) płacą składkę w wysokości 75%
  3. - seniorzy (osoby, które ukończyły 60 rok życia) płacą składkę w wysokości 50%
  4. - nestorzy (osoby, które ukończyły 70 rok życia) są zwolnieni z opłacania składek
 6. Zawieszenie członkostwa.
  Na pisemny, uzasadniony wniosek członek PFS może zostać zawieszony w prawach członkowskich na okres od 6 do 24 miesięcy. W okresie tym nie przysługują mu żadne prawa członka PFS, zwolniony jest on także z uiszczania składek członkowskich w danym okresie.
 7. Składka członkowska za rok 2007 wynosi 72 zł (6 zł za miesiąc)
 8. Przepisy sprzeczne z niniejszą uchwałą przestają obowiązywać.
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym z jednym głosem przeciwnym.
Uchwała nr 3/2007 z dnia 13.01.2007 w sprawie maksymalnej wysokości wpisowego podczas turniejów rankingowych PFS
Niniejszym Zarząd ustala maksymalną opłatę wpisowego za każdy dzień rozgrywek na turniejach rankingowych organizowanych pod egidą PFS na poziomie:
 1. - 8 zł dla członków PFS z aktualnie opłaconymi składkami
 2. - 4 zł dla młodzieży szkolnej (do liceum włącznie)
 3. - 13 zł (12 zł + 1 zł na cele statutowe PFS) dla pozostałych osób
 4. - debiutanci są zwolnieni z wpisowego.
Organizator ma prawo ustalić wpisowe na niższym poziomie, w szczególności decyduje o ewentualnych ulgach dla uczestników turnieju (ulga nie dotyczy składki 1 zł od osób nie będących członkami na cele statutowe PFS). Uchwała nie dotyczy wpisowego na turniejach szczebla centralnego i w turniejach specjalnych.
Przepisy sprzeczne z niniejszą uchwałą przestają obowiązywać.

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym bez głosów przeciwnych.
Uchwała nr 4/2007 z dnia 13.01.2007 w sprawie zasad wyznaczenia turniejów Grand Prix Polski w Scrabble w 2007 rokuZarząd ustala następujące warunki dla turniejów rozgrywanych w ramach cyklu Grand Prix Polski 2007:
 1. Zapewnienie miejsca gry dla minimum 90 uczestników.
 2. Zapewnienie puli nagród pieniężnych w turnieju za miejsca 1-3 w kwocie minimum 500 zł.
 3. Wpłata 200 zł do puli nagród cyklu Grand Prix.
 4. Zgłoszenie chęci otrzymania statusu Grand Prix do 10 lutego 2007.
Spośród organizatorów, którzy zagwarantują spełnienie powyższych kryteriów Zarząd wybierze kandydatów, którzy otrzymają prawo organizacji turnieju pod rangą Grand Prix 2007. Zarząd określi także ilość turniejów cyklu Grand Prix w roku 2007. Przy wyborze turniejów Zarząd kierował będzie się przede wszystkim:
 1. - oceną turnieju za rok 2006
 2. - terminem turnieju (w przypadku zbytniego natężenia w kalendarzu turniejów kandydujących do GP 2007)
 3. - krótkim opisem turnieju wg ankiety na stronie PFS
 4. - warunkami do gry podczas turnieju
Zarząd ustala następujący tryb zgłoszeń do cyklu turniejów GP 2007:
 1. - do 24 stycznia na stronie PFS zamieszczony zostanie pełny regulamin rozgrywek oraz wymogi organizacyjne
 2. - do 24 stycznia na stronie PFS zamieszczony zostanie formularz zgłoszeniowy dla chętnych do organizacji turniejów GP
 3. - do 24 stycznia na stronie PFS i na forum PFS pojawi się odpowiednia informacja o GP
 4. - 10 lutego mija termin zgłoszeń do cyklu GP
 5. - do 20 lutego Zarząd wybierze i ogłosi listę turniejów GP 2007
Wysokość nagród w cyklu GP zostanie ustalona po podjęciu przez Zarząd decyzji o liczbie turniejów wchodzących w skład cyklu GP 2007.

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym bez głosów przeciwnych.
Uchwała nr 5/2007 z dnia 17.01.2007 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Stanisław Gasik (legitymacja członkowska nr 25)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym bez głosów przeciwnych.
Uchwała nr 6/2007 z dnia 17.01.2007 sprawie regulaminu cyklu turniejów Grand Prix Polski w Scrabble w 2007 rokuRegulamin cyklu turniejów Grand Prix Polski w Scrabble w 2007 roku.
 1. Założenia organizacyjne
  1. Cykl Grand Prix 2007 obejmie turnieje, które Zarząd PFS wybierze w drodze konkursu w oparciu o uchwałę 4/2007 z dnia 13 stycznia 2007.
 2. Założenia sportowe
  1. Zawodnicy, którzy zajęli w turniejach Grand Prix miejsca od pierwszego do dwudziestego, zdobywają punkty do klasyfikacji łącznej Grand Prix - od 20 za I miejsce, ze zniżką o 1 punkt za każde kolejne - do 1 pkt za 20 miejsce. Zdobywcy 3 czołowych miejsc otrzymują dodatkowo: 5 punktów za miejsce pierwsze, 3 punkty za drugie i 1 punkt za trzecie.
  2. Zarząd PFS ustali liczbę turniejów w cyklu Grand Prix 2007 oraz liczbę turniejów, które zostaną wliczone każdemu zawodnikowi do końcowej klasyfikacji cyklu.
  3. Przy równej liczbie punktów o kolejności decyduje wyższe miejsce w najlepszym dla danego gracza turnieju, a jeśli to nie da efektu (gracze mieli identyczne najwyższe miejsce) - w kolejnym najlepszym turnieju, itd. Jeżeli w ten sposób nie uda się ustalić kolejności, decyduje losowanie.
 3. Postanowienia końcowe
  1. W Grand Prix 2007 obowiązują wszystkie zasady stosowane w turniejach rankingowych PFS.
  2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu PFS.
  3. Wszystkie sprawy sporne, wynikłe w trakcie każdego turnieju (również nie objęte niniejszym regulaminem) rozstrzyga sędzia główny.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2007.
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym bez głosów przeciwnych.
Uchwała nr 7/2007 z dnia 15.02.2007 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Grzegorz Kwiecień (legitymacja członkowska nr 244)
 2. Adam Janicki (legitymacja członkowska nr 245)
 3. Joanna Wons (legitymacja członkowska nr 246)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 8/2007 z dnia 20.02.2007 w sprawie cyklu Grand Prix 2007Niniejszym Zarząd PFS ustala liczbę turniejów Grand Prix w roku 2007 na 8, przyznając jednocześnie rangę GP 2007 wszystkim turniejom, których organizatorzy zgłosili chęć otrzymania statusu GP 2007 i zadeklarowali spełnienie warunków dla turniejów cyklu Grand Prix 2007 zawartych w uchwale 4/2007 z dnia 13.01.2007.
W skład cyklu wejdą zatem następujące turnieje:
 1. IX Mistrzostwa Szczecina "Zanim Zakwitną Magnolie", Szczecin (10-11 marca)
 2. VI Mistrzostwa Wybrzeża, Rumia (5-6 maja)
 3. XII Mistrzostwa Górnego Śląska i Zagłębia, Zabrze (2-3 czerwca)
 4. VII Mistrzostwa Ziemi Ostródzkiej "Blanki w szranki", Ostróda (7-8 lipca)
 5. XI Mistrzostwa Krakowa, Kraków (21-22 lipca)
 6. XI Mistrzostwa Ziemi Słupskiej, Słupsk (11-12 sierpnia)
 7. III Mistrzostwa Wałcza "Wałeckie Scrabblobranie", Wałcz (25-26 sierpnia)
 8. III Mistrzostwa Wrocławia, Wrocław (22-23 września)
Ponadto Zarząd PFS ustala, że:
 1. Każdemu zawodnikowi biorącemu udział w cyklu rozgrywek Grand Prix 2007 do końcowej klasyfikacji zaliczy się 6 najlepszych turniejów.
 2. Nagrody w cyklu GP 2007 wyniosą:
  1 miejsce - 650zł
  2 miejsce - 400zł
  3 miejsce - 300zł
  4 miejsce - 150zł
  5 miejsce - 100zł
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 9/2007 z dnia 21.02.2007 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Marek Reda (legitymacja członkowska nr 247)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 10/2007 z dnia 08.03.2007 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Dorota Kuć (legitymacja członkowska nr 248)
 2. Dariusz Kuć (legitymacja członkowska nr 249)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 11/2007 z dnia 28.03.2007 w sprawie wpisania klubu do Rejestru KlubówZarząd PFS postanawia wpisać do rejestru Warszawski Klub Scrabble Gocław Macaki.

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 12/2007 z dnia 03.04.2007 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Krzysztof Kruk (legitymacja członkowska nr 105)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 13/2007 z dnia 03.04.2007 w sprawie przyjęcia regulaminu Pucharu PolskiZarząd niniejszym przyjmuje Regulamin Pucharu Polski 2007 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Regulamin PP 2007

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 14/2007 z dnia 03.04.2007 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków PFSZarząd Polskiej Federacji Scrabble działając na podstawie §19 Statutu PFS postanawia zwołać Walne Zgromadzenie w terminie 28 kwietnia 2007 roku w Warszawie. Miejsce - Mystic Fare, ul. Polinezyjska 10 (Ursynów). Pierwszy termin - godz. 18:15, drugi termin 18:30.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Prezydium, protokolanta oraz Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej,
 3. Zatwierdzenie porządku obrad,
 4. Uchwalenie regulaminu obrad, sprawozdanie Komisji Mandatowej,
 5. Sprawozdanie Zarządu
  1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium,
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 7. Zmiany w statucie (załącznik),
 8. Dyskusja programowa,
 9. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie Uchwał,
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 11. Wolne wnioski,
 12. Zamknięcie obrad.


Załącznik:
Brzmienie par. 10 zmienić na następujące:

§10. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
 1. pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który:
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych
  2. nie jest pozbawiony praw publicznych
  3. złoży pisemną deklarację członkostwa i opłaci składkę członkowską
  4. zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia
 2. małoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej w wieku od 16 do 18 lat, który:
  1. złoży pisemną deklarację członkostwa i opłaci składkę członkowską
  2. zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia
Osoby małoletnie nie mogą wchodzić w skład władz wybieralnych Stowarzyszenia, w szczególności Zarządu.
Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 15/2007 z dnia 09.04.2007 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Paulina Naplocha (legitymacja członkowska nr 250)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 16/2007 z dnia 12.04.2007 w sprawie usunięcia członków PFSNa podstawie par. 14 ust. 2 p.b) Statutu PFS oraz uchwały 12/2004 Zarządu PFS usunięto Wojciecha Zielińskiego z listy członków PFS.

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 17/2007 z dnia 23.04.2007 w sprawie wpisania klubu do Rejestru KlubówZarząd PFS postanawia wpisać do rejestru Mielecki Klub Scrabble.

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 18/2007 z dnia 28.04.2007 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Marta Dobrzańska (legitymacja członkowska nr 251)
Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy obecności pięciu członków Zarządu.
Uchwała nr 19/2007 z dnia 09.05.2007 w sprawie nadania Weronice Rudnickiej uprawnień sędziego PFSZgodnie z paragrafem 3 punkt 5 regulaminu sędziowskiego z dnia 8 września 2005 Zarząd PFS nadaje licencję sędziowską II stopnia Weronice Rudnickiej.

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 20/2007 z dnia 10.05.2007 w sprawie przyjęcia regulaminu Klubowych Mistrzostw Polski 2007Zarząd PFS postanawia przyjąć regulamin Klubowych Mistrzostw Polski 2007 (w załączeniu).

Regulamin KMP 2007

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 21/2007 z dnia 25.05.2007 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Grzegorz Koczkodon (legitymacja członkowska nr 179)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 22/2007 z dnia 28.05.2007 w sprawie zgłoszenia dotyczącego turnieju w RumiW związku ze zgłoszeniem Andrzeja Kowalskiego dotyczącym niepoprawnie wpisanego wyniku podczas turnieju w Rumi, Zarząd PFS postanawia:
 1. - skorygować wyniki zgodnie ze stanem faktycznym, tj.
      przyznać 3 miejsce w turnieju Kamilowi Górce (9 dużych i 4896 małych punktów);
      przyznać 4 miejsce w turnieju Andrzejowi Oleksiakowi (9 dużych i 4854 małych punktów);
      przyznać 5 miejsce w turnieju Andrzejowi Kowalskiemu (9 dużych i 4842 małych punktów);
      pozostałe miejsca pozostają bez zmian.
 2. - skorygować przyznane punkty w cyklu Grand Prix 2007 w oparciu o powyższe wyniki,
 3. - nie ingerować w przyznane podczas turnieju nagrody.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 maja 2007.
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 23/2007 z dnia 28.05.2007 w sprawie Pucharu Polski 2007Zarząd przyjmuje następujące ustalenia dotyczące PP'2007.
 1. Podział nagród w Pucharze Polski:
  1. 1 miejsce: 1200 zł + puchar + nagroda książkowa
  2. 2 miejsce: 700 zł + nagroda książkowa
  3. 3-4 miejsce: 400 zł + nagroda książkowa
  4. 5-8 miejsce: 200 zł + nagroda książkowa
 2. Podział nagród w Turnieju Towarzyszącym:
  1. 1-3 miejsce: 100 zł + nagroda książkowa
  2. 4-6 miejsce: 50 zł + nagroda książkowa
  3. 7-25 miejsce: nagroda książkowa
 3. Sędzią Pucharu Polski 2007 będzie Karol Wyrębkiewicz, a Turnieju Towarzyszącego Weronika Rudnicka.
 4. Zapisy do PP będą przyjmowane za pomocą formularza online, mailowo oraz telefonicznie. Osoby, które zapiszą się jednym z w/w sposobów, a nie odwołają swojego udziału, zostaną rozstawione do 1 rundy PP.
 5. Turniej rozpocznie się o godzinie 11. Zapisy na miejscu do godziny 10:30.
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 24/2007 z dnia 04.06.2007 w sprawie korekty regulaminu Klubowych Mistrzostw Polski 2007W związku ze zgłoszoną nieścisłością w Regulaminie KMP, Zarząd PFS postanawia przyjąć skorygowany regulamin Klubowych Mistrzostw Polski 2007 (w załączeniu).

Regulamin KMP 2007

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 25/2007 z dnia 04.06.2007 w sprawie dofinansowania II Klubowych Mistrzostw Polski w ScrabbleZarząd postanawia dofinansować II Klubowe Mistrzostwa Polski w Scrabble w wysokości 1000 PLN.

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 26/2007 z dnia 26.06.2007 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Magdalena Kublik (legitymacja członkowska nr 252)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 27/2007 z dnia 01.07.2007 sprawie przyjęcia regulaminu III Mistrzostw Polski w Scrabble po angielskuZarząd PFS postanawia przyjąć regulamin III Mistrzostw Polski w Scrabble po angielsku (w załączeniu).

Regulamin MPA 2007

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 28/2007 z dnia 05.07.2007 w sprawie korekty regulaminu III Mistrzostw Polski w Scrabble po angielskuW związku z nieścisłością w regulaminie MPA, Zarząd PFS postanawia doprecyzować zapis w par.I pkt.1. Zapis ten przyjmuje niniejszym brzmienie:
"III Mistrzostwa Polski w scrabble po angielsku (MPA) są turniejem otwartym, w którym startować może dowolna osoba posiadająca obywatelstwo polskie"

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 29/2007 z dnia 07.08.2007 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Bartosz Orłowski (legitymacja członkowska nr 253)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 30/2007 z dnia 22.08.2007 w sprawie odwieszenia w prawach członka PFSZarząd niniejszym, w nawiązaniu do uchwały nr 35/2006 z dnia 2.09.2006 oraz na wniosek zainteresowanego, odwiesza w prawach członka PFS Sławomira Zabawę.

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 31/2007 z dnia 28.08.2007 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Barbara Belof (legitymacja członkowska nr 254)
 2. Ireneusz Kaczmarczyk (legitymacja członkowska nr 255)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 32/2007 z dnia 17.09.2007 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Ireneusz Moralewicz (legitymacja członkowska nr 256)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 33/2007 z dnia 01.10.2007 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Karolina Drabik (legitymacja członkowska nr 257)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 34/2007 z dnia 16.10.2007 w sprawie przyjęcia regulaminu Mistrzostw Polski 2007Zarząd postanawia przyjąć Regulamin Mistrzostw Polski 2007 (w załączeniu)

Regulamin MP 2006
Plan gier 2 fazy w grupach

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym bez głosów przeciwnych.
Uchwała nr 35/2007 z dnia 29.10.2007 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Mirosław Uglik (legitymacja członkowska nr 258)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 36/2007 z dnia 05.11.2007 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Joanna Kubińska (legitymacja członkowska nr 172)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 37/2007 z dnia 06.11.2007 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Maria Krzyżanowska (legitymacja członkowska nr 259)
 2. Tomasz Silny (legitymacja członkowska nr 260)
 3. Agnieszka Kozak (legitymacja członkowska nr 261)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 38/2007 z dnia 08.11.2007 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Jacek Góźdź (legitymacja członkowska nr 262)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 39/2007 z dnia 19.11.2007 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Andrzej Oleksiak (legitymacja członkowska nr 200)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 40a/2007 z dnia 30.11.2007 w sprawie Programu edukacyjnego "Scrabble w szkole"Niniejszym Zarząd PFS, realizując cele statutowe, postanawia:
W latach 2008-2012 prowadzić Program "Scrabble w szkole", który ma doprowadzić do popularyzacji gry wśród dzieci i młodzieży. Założenia Programu zostały określone w zał. nr 1 do Uchwały.

Założenia Programu Edukacyjnego "Scrabble w szkole"

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 40b/2007 z dnia 30.11.2007 w sprawie wyznaczenia koordynatora Programu edukacyjnego "Scrabble w szkole"Zarząd PFS wyznacza na koordynatora Programu "Scrabble w szkole" pełnoprawnego członka PFS: Annę Arana-Iturri. Koordynator programu upoważniony jest do prowadzenia w imieniu Polskiej Federacji Scrabble negocjacji związanych z ww. Programem ze wszystkimi podmiotami, w szczególności w sprawach patronatów, umów z wolontariuszami, umów partnerskich i sponsoringu. Koordynator przygotowuje umowy, które po zatwierdzeniu w drodze uchwały przez zarząd, będą podpisywane zgodnie ze statutem przez uprawnionego członka zarządu.

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 41/2007 z dnia 20.12.2007 w sprawie zasad wyznaczenia turniejów Grand Prix Polski w Scrabble w 2008 rokuZarząd ustala następujące warunki dla turniejów rozgrywanych w ramach cyklu Grand Prix Polski 2008:
 1. Zapewnienie miejsca gry dla minimum 90 uczestników.
 2. Zapewnienie puli nagród pieniężnych w turnieju za miejsca 1-3 w kwocie minimum 500 zł.
 3. Wpłata 200 zł do puli nagród cyklu Grand Prix.
 4. Zgłoszenie chęci otrzymania statusu Grand Prix do 15 stycznia 2008.
Spośród organizatorów, którzy zagwarantują spełnienie powyższych kryteriów Zarząd wybierze kandydatów, którzy otrzymają prawo organizacji turnieju pod rangą Grand Prix 2008. Zarząd określi także ilość turniejów cyklu Grand Prix w roku 2008. Przy wyborze turniejów Zarząd kierował będzie się przede wszystkim:
 1. oceną turnieju za rok 2007
 2. terminem turnieju (w przypadku zbytniego natężenia w kalendarzu turniejów kandydujących do GP 2008)
 3. krótkim opisem turnieju wg ankiety na stronie PFS
 4. warunkami do gry podczas turnieju
Zarząd ustala następujący tryb zgłoszeń do cyklu turniejów GP 2008:
 1. do 1 stycznia na stronie PFS zamieszczony zostanie pełny regulamin rozgrywek oraz wymogi organizacyjne
 2. do 1 stycznia na stronie PFS zamieszczony zostanie formularz zgłoszeniowy dla chętnych do organizacji turniejów GP
 3. 15 stycznia mija termin zgłoszeń do cyklu GP 2008
 4. do 31 stycznia Zarząd wybierze i ogłosi listę turniejów GP 2008
Wysokość nagród w cyklu GP zostanie ustalona po podjęciu przez Zarząd decyzji o liczbie turniejów wchodzących w skład cyklu GP 2008.

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 42/2007 z dnia 20.12.2007 w sprawie regulaminu cyklu turniejów Grand Prix Polski w Scrabble w 2008 rokuRegulamin cyklu turniejów Grand Prix Polski w Scrabble w 2008 roku.
 1. I. Założenia organizacyjne
  1. Cykl Grand Prix 2008 obejmie turnieje, które Zarząd PFS wybierze w drodze konkursu w oparciu o uchwałę 41/2007 z dnia 20 grudnia 2007.
 2. II. Założenia sportowe
  1. Zawodnicy, którzy zajęli w turniejach Grand Prix miejsca od pierwszego do dwudziestego, zdobywają punkty do klasyfikacji łącznej Grand Prix - od 20 za I miejsce, ze zniżką o 1 punkt za każde kolejne - do 1 pkt za 20 miejsce. Zdobywcy 3 czołowych miejsc otrzymują dodatkowo: 5 punktów za miejsce pierwsze, 3 punkty za drugie i 1 punkt za trzecie.
  2. 2. Zarząd PFS ustali liczbę turniejów w cyklu Grand Prix 2008 oraz liczbę turniejów, które zostaną wliczone każdemu zawodnikowi do końcowej klasyfikacji cyklu.
  3. 3. Przy równej liczbie punktów o kolejności decyduje wyższe miejsce w najlepszym dla danego gracza turnieju, a jeśli to nie da efektu (gracze mieli identyczne najwyższe miejsce) - w kolejnym najlepszym turnieju, itd. Jeżeli w ten sposób nie uda się ustalić kolejności, decyduje losowanie.
 3. III. Postanowienia końcowe
  1. W Grand Prix 2008 obowiązują wszystkie zasady stosowane w turniejach rankingowych PFS.
  2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu PFS.
  3. Wszystkie sprawy sporne, wynikłe w trakcie każdego turnieju (również nie objęte niniejszym regulaminem) rozstrzyga sędzia główny.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2007.
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 43/2007 z dnia 20.12.2007 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Miłosz Wrzałek (legitymacja członkowska nr 263)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 44/2007 z dnia 20.12.2007 w sprawie wysokości składki członkowskiej za rok 2008Zarząd ustala wysokość składki członkowskiej za rok 2008 na 72 zł (6zł za miesiąc).

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie