Poniższy tekst Statutu zawiera zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie 5.10.2011 r.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Polska Federacja Scrabble zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających znajomości języka polskiego i innych języków, upowszechnianie tej znajomości poprzez grę Scrabble, a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:
 1. Wszechstronne propagowanie umiejętności gry w Scrabble, jako gry poszerzającej słownictwo, upowszechniającej zasady gramatyki i ortografii języka polskiego i języków obcych - w szczególności języka angielskiego oraz alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (młodzież z rodzin patologicznych, niepełnosprawni, itp.);
 2. Propagowanie nauki języka polskiego i języków obcych - w szczególności języka angielskiego w szkołach, poprzez:
  1. promocję gry i jej zasad wśród młodzieży w szkołach ponadpodstawowych;
  2. współpracę z nauczycielami szkół ponadpodstawowych w prowadzeniu zajęć z młodzieżą;
  3. konsultacje z dyrekcjami szkół ponadpodstawowych w zakresie form organizacyjnych i programowych zajęć z młodzieżą.
 3. Prowadzenie ewidencji graczy oraz sekcji i klubów, centralnej krajowej klasyfikacji sportowej, prowadzenie rejestracji zawodów, wyników oraz ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczości sportowej i organizacyjnej.
 4. Działalność związaną z promocją imprez sportowych;
 5. Prowadzenia działalności charytatywnej dla osób popierających cele Stowarzyszenia, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej (bezrobotni, niepełnosprawni, młodzież z rodzin patologicznych, itp.) poprzez zbieranie funduszy na pomoc finansową i rzeczową dla nich.
 6. Organizowanie i prowadzenie:
  1. w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów regionalnych, krajowych, pucharowych, treningowych, propagandowych i innych zgodnie z ustalonym systemem współzawodnictwa sportowego, ustalanie kalendarza sportowego i regulaminu rozgrywek;
  2. obozów i wczasów rekreacyjno - scrabble'owych dla dorosłych i młodzieży jako formy wypoczynku połączonego z nauką oraz wychowania przez propagowanie gry w czasie wolnym;
  3. c) szkoleń nauczycieli w zasadach gry oraz organizowania kółek scrabblowych w ramach zajęć fakultatywnych.

§ 8.

Stowarzyszenie dla realizacji swoich statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.

§ 9.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 9' (prim).

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. Członków Zwyczajnych,
 2. Członków Honorowych,
 3. Członków Wspierających

§ 10.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który:
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych
  2. nie jest pozbawiony praw publicznych
  3. złoży pisemną deklarację członkostwa
  4. zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia jako członkowie zwyczajni i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, mogą należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniach na walnych Zgromadzeniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 4. Do małoletnich członków Stowarzyszenia stosuje się przepisy ust.1 pkt. b), c), d).
 5. Godność członka honorowego nadaje się uchwałą Zarządu Stowarzyszenia osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju ruchu scrabble'owego.
 6. Zarząd Stowarzyszenia określa kryteria nadawania członkostwa honorowego oraz prawa przysługujące członkom honorowym.
 7. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 11.

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykła większością głosów w drodze uchwały.

§ 12.

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
  1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  2. dbać o jego dobre imię,
  3. zabiegać o poprawę opinii publicznej i klimatu wokół środowiska ludzi związanych z Scrabble,
  4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
  5. przestrzegać postanowień statutu,
  6. regularnie opłacać składki.
 2. Członek zwyczajny oraz honorowy Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
  1. wnioskować we wszystkich sprawach dot. celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  2. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
 3. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym Stowarzyszenia, z uwzględnieniem odmienności wynikających z zapisu §10, pkt. 2 i 3.

§ 13.

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 12 ust. 2 pkt. 2-4.

§ 14.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
 1. rezygnację pisemną złożona na ręce Zarządu,
 2. wykluczenie przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  2. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy miesiące od daty ostatecznego terminu wpłaty,
  3. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10% ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych lit. a,
  4. w skutek utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
 3. śmierć członka.

§ 15.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 17.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 18.

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 2. W przypadku ustąpienia członków władz wybieralnych w czasie trwania kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji do wysokości jednej drugiej składu pochodzącego z wyboru.

§ 19.

Najwyższą władza Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 20% ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Zarząd powiadamia o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zgromadzenia wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony 15 minut po terminie pierwszym - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie zwyczajni, honorowi oraz, z głosem doradczym, przedstawiciele członków wspierających Stowarzyszenia i zaproszeni goście.
 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie zmian statutu,
  7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  9. powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
  10. rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykła większością głosów członków.
 6. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 20.

 1. Zarząd liczy od 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, wiceprezesa, skarbnika i od dwóch do czterech innych członków Zarządu.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne zgromadzenie na 2-letnią kadencję.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 21.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 1 członka.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia i wnioskowanie w sprawach składu Zarządu;
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może:
  1. być członkiem Zarządu Polskiej Federacji Scrabble;
  2. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z żadnym z członków Zarządu;
  3. być skazanym prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej;
  4. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej wynagrodzenia.

§ 22.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
 3. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 4. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

§ 23.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, z działalności gospodarczej, odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych potrzebne są podpisy dwóch Członków Zarządu łącznie.

§ 24.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
 1. poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji;
 2. produkcji artykułów piśmiennych;
 3. produkcji wyrobów pamiątkarskich i in.;
 4. działalności portali internetowych;
 5. sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepów, straganami i targowiskami;
 6. reklamy;
 7. działalności wydawniczej;
 8. działalności gastronomicznej, w tym prowadzenia restauracji, barów, klubów, kawiarni itp.;
 9. doradztwa i działalności consultingowej, marketingu w zakresie nie objętym koncesjami, w tym w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla organizacji i programów pozarządowych;
 10. działalności związanej z tłumaczeniami.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 25.

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie