Uchwała nr 1/2016 z dnia 05.01.2016 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
1. Robert Wagner (legitymacja członkowska nr 288)

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 2/2016 z dnia 22.01.2016 w sprawie regulaminu cyklu turniejów Mistrzostwa Regionów w 2016 rokuZarząd postanawia przyjąć regulamin cyklu turniejów Mistrzostwa Regionów 2016 (w załączeniu).

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 3/2016 z dnia 02.02.2016 w sprawie dofinansowania VI Turnieju Scrabble o Puchar Gimnazjum Niepublicznego nr 12 im. Lotników AmerykańskichZarząd Polskiej Federacji Scrabble postanawia dofinansować VI Turniej Scrabble o Puchar Gimnazjum Niepublicznego nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich kwotą 300 zł.

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 4/2016 z dnia 08.02.2016 w sprawie regulaminu cyklu turniejów Grand Prix Polski w Scrabble w 2016 rokuZarząd postanawia przyjąć regulamin cyklu turniejów Grand Prix 2016 (w załączeniu).

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 5/2016 z dnia 17.02.2016 w sprawie przyjęcia regulaminu Klubowych Mistrzostw Polski 2016Zarząd postanawia przyjąć regulamin Klubowych Mistrzostw Polski w Scrabble 2016 (w załączeniu).

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 6/2016 z dnia 21.02.2016 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków PFSZarząd Polskiej Federacji Scrabble działając na podstawie §20 pkt 5d Statutu PFS postanawia zwołać Walne Zgromadzenie w terminie 9 kwietnia 2016 roku w Pruszkowie.

Miejsce - Spółdzielczy Dom Kultury, Pruszków, ul. Hubala 5.
Pierwszy termin - godz. 19:15, drugi termin 19:30.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór protokolanta oraz Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej,
3. Zatwierdzenie porządku obrad,
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej,
5. Sprawozdanie Zarządu,
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
7. Sprawozdanie Kolegium Sędziów,
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
9. Pytania do Zarządu i dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu,
10. Głosowanie nad sprawozdaniem Zarządu i udzieleniem absolutorium,
11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
12. Dyskusja programowa,
13. Wybór Prezesa Zarządu,
14. Wybór Zarządu,
15. Wybór Komisji Rewizyjnej,
16. Wybór Sądu Koleżeńskiego,
17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie Uchwał,
18. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
19. Wolne wnioski,
20. Zamknięcie obrad.

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 7/2016 z dnia 22.02.2016 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
1. Ewa Radzikowska (legitymacja członkowska nr 367)
2. Michał Makowski (legitymacja członkowska nr 368)
3. Adam Sternik (legitymacja członkowska nr 369)

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 8/2016 z dnia 22.02.2016 w sprawie uchylenia w części uchwały nr 23/2014Zarząd niniejszym uchyla część uchwały nr 23/2014 z dnia 21.07.2014 dotyczącą usunięcia z grona członków PFS Grażyny Wesołowskiej w związku z wpłatą składki członkowskiej za lata 2014 oraz 2015.

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 9/2016 z dnia 27.02.2016 w sprawie dofinansowania IV Turniej Scrabble na Wielkiej Wyspie "Marcowe harce na planszy"Zarząd Polskiej Federacji Scrabble postanawia dofinansować IV Turniej Scrabble na Wielkiej Wyspie "Marcowe harce na planszy" kwotą 200 zł.

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 10/2016 z dnia 01.03.2016 w sprawie zasad prowadzenia Klasyfikacji Medalowej Polskiej Federacji ScrabbleZarząd PFS przyjmuje niniejszym poniższe kryteria prowadzenia klasyfikacji medalowej Polskiej Federacji Scrabble.

Polska Federacja Scrabble prowadzi klasyfikację medalową, która obejmuje wszystkie turnieje Polskiej Federacji Scrabble, spełniające następujące warunki:
- jest to turniej zaliczany do rankingu Polskiej Federacji Scrabble,
- jest to turniej indywidualny,

za wyjątkiem zawodów posiadających następujące ograniczenia:

- stanowią ten sam turniej, ale posiadają odrębną klasyfikację, np. uwzględniającą wybraną grupę uczestników zawodów,
- z turnieju głównego wyodrębniono turniej składający się w całości z pewnej liczby rund turnieju głównego (warunek ten nie obejmuje turniejów PFS, które zostały rozegrane przed przyjęciem tej uchwały),
- są rozgrywkami eliminacyjnymi, dającymi awans do kolejnej fazy wskazanej imprezy (w szczególności Mistrzostw Polski, Pucharu Polski)
- są turniejami zamkniętymi z przyczyn innych niż lokalowe (np. ograniczenie udziału ze względu na płeć, wiek, zawód, itp.) (punkt dodany uchwałą 26/2019 z dnia 18.12.2019r., a następnie usunięty uchwałą 1/2021 z dnia 26.01.2021)

Za pierwsze miejsce w turnieju objętym klasyfikacją przyznawany jest złoty medal, za miejsce drugie srebrny medal, zaś za miejsce trzecie brązowy medal, z następującymi zastrzeżeniami:
- w przypadku turniejów rozgrywanych systemem pucharowym, gdzie nie było pojedynku o trzecie miejsce, brązowy medal przyznawany jest obu graczom pokonanym w półfinałach,
- w przypadku turniejów rozgrywanych systemem dywizyjnym do klasyfikacji medalowej zaliczane są wyłącznie wyniki najwyższej dywizji,
- w przypadku pierwszych edycji Mistrzostw Polski, które składały się z eliminacji oraz dwuosobowego finału, brązowy medal zostaje przyznany osobie, która zajęła trzecie miejsce w eliminacjach.

W przypadku turniejów nie objętych powyższymi regułami decyzję o sposobie zaliczenia lub niezaliczeniu danego turnieju do klasyfikacji medalowej podejmuje zarząd PFS w drodze odrębnej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, jednak wpływa na całą historię klasyfikacji medalowej od początku istnienia Polskiej Federacji Scrabble.

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 11/2016 z dnia 11.03.2016 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
1. Anna Arana (legitymacja członkowska nr 134)

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 12/2016 z dnia 15.03.2016 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
1. Krystyna Czajkowska (legitymacja członkowska nr 370)
2. Iwona Wieluńska (legitymacja członkowska nr 371)

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 13/2016 z dnia 29.03.2016 w sprawie dofinansowania XIV Ogólnopolskich Mistrzostw SzkółZarząd Polskiej Federacji Scrabble postanawia dofinansować XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble kwotą 600 zł.

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 14/2016 z dnia 02.04.2016 w sprawie zestawu pytań na część teoretyczną egzaminu sędziowskiegoZarząd PFS niniejszym unieważnia dotychczas obowiązujące pytania na egzamin sędziowski (część teoretyczna) i zatwierdza nową pulę pytań, zgodnie z załącznikiem (zestaw pytań).

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 15/2016 z dnia 09.04.2016 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
1. Maciej Sylwestrzuk (legitymacja członkowska nr 372)

Uchwałę przyjęto w obecności 5 członków Zarządu, pięcioma głosami za.
Uchwała nr 16/2016 z dnia 11.04.2016 w sprawie wyboru Wiceprezesa i Skarbnika PFS oraz ukonstytuowania się Zarządu PFSZarząd Polskiej Federacji Scrabble działając na podstawie §20 Statutu PFS oraz §1 ust. 2 Regulaminu Zarządu PFS wybiera na Wiceprezesa PFS - Kamila Górkę, a na Skarbnika - Krzysztofa Bukowskiego.

Tym samym Zarząd ukonstytuował się następująco:
Prezes - Rafał Wesołowski
Wiceprezes - Kamil Górka
Skarbnik - Krzysztof Bukowski
Członek Zarządu - Jolanta Chłopińska
Członek Zarządu - Grzegorz Koczkodon
Członek Zarządu - Miłosz Wrzałek

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 17/2016 z dnia 19.04.2016 w sprawie dofinansowania XI Klubowych Mistrzostw Polski w ScrabbleZarząd PFS postanawia dofinansować XI Klubowe Mistrzostwa Polski w Scrabble kwotą 1300 zł.

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 18/2016 z dnia 19.04.2016 w sprawie przyjęcia systemu rozgrywek XI Klubowych Mistrzostw Polski Zarząd postanawia przyjąć system rozgrywek XI Klubowych Mistrzostw Polski w Scrabble w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały

System rozgrywek KMP 2016
Plan rozstawienia KMP 2016

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 19/2016 z dnia 22.04.2016 w sprawie wpisania klubu do Rejestru KlubówZarząd PFS postanawia wpisać do rejestru klub "Dochtory i ska" z Pruszkowa.

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 20/2016 z dnia 25.04.2016 w sprawie wyboru Komisji Językowej PFSZarząd PFS powołuje Komisję Językową w składzie: Krzysztof Obremski, Mariusz Skrobosz, Iwona Skubis-Galus, Jakub Szymczak, Miłosz Wrzałek.

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 21/2016 z dnia 25.04.2016 w sprawie dofinansowania XXII Pucharu PolskiZarząd PFS postanawia dofinansować XXII Puchar Polski w Scrabble kwotą 1200 zł.

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 22/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie w przyjęcia regulaminu XXII Pucharu PolskiZarząd niniejszym przyjmuje regulamin XXII Pucharu Polski w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Regulamin XXII Pucharu Polski

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 23/2016 z dnia 26.05.2016 w sprawie przyjęcia statutu Komisji Językowej PFSZarząd niniejszym przyjmuje statut Komisji Językowej PFS w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Statut Komisji Językowej PFS

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 24/2016 z dnia 26.05.2016 w sprawie zmiany składu Komisji Językowej PFSZarząd PFS na wniosek przewodniczącego Komisji Językowej PFS postanawia dokooptować do składu Komisji Językowej Michała Alabrudzińskiego.

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 25/2016 z dnia 18.08.2016 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
1. Aneta Szczyrzyca (legitymacja członkowska nr 373)
2. Janusz Krupiński (legitymacja członkowska nr 374)

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 26/2016 z dnia 27.08.2016 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
1. Karolina Mak (legitymacja członkowska nr 375)

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 27/2016 z dnia 03.09.2016 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
1. Waldemar Wypchał (legitymacja członkowska nr 376)

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 28/2016 z dnia 06.09.2016 w sprawie usunięcia członków PFSZarząd PFS działając na mocy par. 14 ust. 2 pkt. b) Statutu usunął następujące osoby z listy członków PFS:
1. Cieplik Mikołaj
2. Czupryniak Juliusz
3. Kacprzyk Leszek
4. Kaczmarek Ryszard
5. Lenartowski Rafał
6. Niedzielko (Kowalik) Anna
7. Ulatowski Dariusz
8. Żbikowski Mateusz

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 29/2016 z dnia 06.09.2016 w sprawie członkostwa w PFSNiniejszym Zarząd PFS przyjmuje następujące ustalenia w sprawach członkostwa w Polskiej Federacji Scrabble.

 1. Procedura przyjmowania nowych członków
  1. Kandydat zobowiązany jest przesłać na adres Federacji poprawnie wypełnioną deklarację członkowską oraz wpłacić na konto Federacji pierwszą składkę za okres nie krótszy niż rok (kolejne składki można regulować w krótszych okresach). Obie czynności można zrealizować również osobiście poprzez członków Zarządu.
  2. W terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia spełnienia zobowiązań z pp. a Zarząd rozpatruje deklarację kandydata i podejmuje stosowną uchwałę.
  3. Jeżeli kandydat zostanie przyjęty po 15-tym dniu danego miesiąca, wówczas składka naliczana jest od następnego miesiąca, a w miesiącu przyjęcia składkę uznaje się za zapłaconą.
  4. w przypadku, gdy kandydat nie zostanie przyjęty, wpłacona składka zostanie mu zwrócona w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały.
 2. Ostateczny termin opłacania składek za dany rok.
  1. Każdy z członków zobowiązany jest opłacić składkę za cały rozpatrywany rok do końca marca danego roku.
  2. Osoby, które przez trzy miesiące od tej daty, tj. do końca czerwca danego roku nie opłacą składek, na podstawie §14 ust. 2) lit. b) Statutu PFS, zostaną wykluczone przez Zarząd PFS z Polskiej Federacji Scrabble.
 3. Opłacania składek i zniżki turniejowe.
  1. Składkę członkowską można regulować w okresach nie krótszych niż miesiąc.
  2. Miesięczna składka stanowi 1/12 składki rocznej.
  3. Składka opłacana przez członka zaliczana jest za taki okres by zachowana była ciągłość w opłacaniu składek.
  4. W turniejach po egidą PFS zniżki przysługują tylko członkom z aktualnie opłaconymi składkami.
 4. Ponowne przystąpienie do PFS.
  1. Osoby, które zostały usunięte z Federacji na podstawie §14 ust. 2) lit. b) Statutu PFS mogą ponownie ubiegać się o członkostwo w PFS nie wcześniej niż trzy miesiące po usunięciu.
 5. Zniżki dla członków PFS.
  1. składka rodzinna w wysokości 50% (tzn. pierwsza osoba płaci 100% stawki, każda następna z rodziny 50% stawki)
  2. studenci i uczniowie (do 26 roku życia) płacą składkę w wysokości 75%
  3. seniorzy (osoby, które ukończyły 60 rok życia) płacą składkę w wysokości 50%
  4. dzieci i młodzież (do 18 roku życia) płacą składkę w wysokości 25%
  5. nestorzy (osoby, które ukończyły 70 rok życia) płacą składkę w wysokości 1 zł rocznie 1 zł miesięcznie (12 zł rocznie) (punkt zmieniony uchwałą 27/2019 z dnia 18.12.2019r.)
  6. prowadzący szkolne kola scrabblowe, zarejestrowane w programie "Scrabble w szkole", płacą składkę w wysokości 50%
 6. Zawieszenie członkostwa.
  1. Na pisemny, uzasadniony wniosek członek PFS może zostać zawieszony w prawach członkowskich na okres od 6 do 24 miesięcy.
  2. W okresie tym nie przysługują mu żadne prawa członka PFS, zwolniony jest on także z uiszczania składek członkowskich w danym okresie.
 7. Wysokość składki członkowskiej na dany rok ustala Zarząd PFS
 8. Przepisy sprzeczne (m.in. Uchwały: 7/2013, 3/2009, 2/2007) z niniejszą uchwałą przestają obowiązywać.


Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 30/2016 z dnia 07.09.2016 w sprawie przyjęcia regulaminu i ogłoszenia konkursu "Relacja z turnieju"Niniejszym Zarząd PFS postanawia ogłosić konkurs "Relacja z turnieju" i przyjąć jego regulamin (w załączeniu)

Regulamin konkursu (pdf)

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 31/2016 z dnia 18.09.2016 w sprawie wpisania klubu do Rejestru KlubówZarząd PFS postanawia wpisać do rejestru Uniwersytecki Klub Scrabble "F16" z Gdańska.

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 32/2016 z dnia 25.09.2016 w sprawie zmiany w regulaminie konkursu "Relacja z turnieju"Niniejszym Zarząd PFS zmienia regulamin konkursu "Relacja z turnieju" w punkcie 3. poprzez zastąpienie dotychczasowej treści "Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto zgłosi swój udział w konkursie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie." następującym zapisem: "Uczestnikiem konkursu może być każdy uczestnik turnieju, za wyjątkiem organizatorów danego turnieju i członków Zarządu PFS, który zgłosi swój udział w konkursie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie."

Jednolity tekst regulaminu (pdf)

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 33/2016 z dnia 26.09.2016 w sprawie w przyjęcia regulaminu XXIV Mistrzostw Polski w ScrabbleZarząd niniejszym przyjmuje regulamin XXIV Mistrzostw Polski w Scrabble w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Regulamin XXIV Mistrzostw Polski w Scrabble

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 34/2016 z dnia 30.09.2016 w sprawie w zmiany regulaminu XXIV Mistrzostw Polski w ScrabbleNiniejszym Zarząd PFS zmienia regulamin konkursu XXIV Mistrzostw Polski w Scrabble:

- w punkcie II. 1. a. poprzez zastąpienie dotychczasowej treści "Pierwszą fazę eliminacji stanowi 13-rundowy turniej rozgrywany systemem połówkowym. Będzie w nim obowiązywała następująca hierarchia systemów:
-połówkowy (także z użyciem programu Wspomagacz)
-szwajcarski
-duński"
następującym zapisem: "Pierwszą fazę eliminacji stanowi turniej 13-rundowy. Pierwsza runda zostanie rozegrana systemem połówkowym. W pozostałych będzie obowiązywała następująca hierarchia systemów:
-„Dubov” (z użyciem programu Wspomagacz)
-połówkowy
-szwajcarski
-duński

- w punkcie II. 2. a. poprzez zastąpienie dotychczasowej treści "(...)Pierwszych 5 rund odbędzie się w kolejności ustalonej z góry. Począwszy od 6 rundy Sędzia może dokonać modyfikacji kolejności rund tak aby gracze z czołówki aktualnej klasyfikacji jak najpóźniej rozegrali pojedynki między sobą."
następującym zapisem: "(...)Pierwsze 4 rundy odbędą się w kolejności ustalonej z góry. Począwszy od 5 rundy Sędzia może dokonać modyfikacji kolejności rund tak aby gracze z czołówki aktualnej klasyfikacji jak najpóźniej rozegrali pojedynki między sobą."

Jednolity tekst regulaminu XXIV Mistrzostw Polski w Scrabble (pdf)

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 35/2016 z dnia 04.11.2016 w sprawie nałożenia kary na sędziegoZarząd PFS, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sędziów, na podstawie par. 4 pkt 1 Regulaminu Sędziowskiego, nakłada na Andrzeja Lożyńskiego karę zawieszenia wszystkich uprawnień sędziowskich na okres 6 miesięcy oraz nakaz powtórnego zdawania egzaminu sędziowskiego.

Uzasadnienie:
W ocenie Zarządu PFS Andrzej Lożyński pełniąc obowiązki sędziego głównego podczas turnieju XIX Otwarte Mistrzostwa Nowego Dworu w Scrabble dopuścił się złamania poniższych zapisów regulaminów PFS:
- § 7 pkt 2 regulaminu sędziowskiego - brak obliczenia i doliczenia wyrównania Rafałowi Wesołowskiemu
- § 7 pkt 1 i pkt 4 regulaminu sędziowskiego - błędne rozstawienia do rundy 1. (skorygowane po interwencji uczestników) i rundy 9. (nieskorygowanie rozstawienia po poprawieniu błędnie wpisanego wyniku)
- § 7 pkt 1 regulaminu sędziowskiego - nienadanie numerów startowych zgłoszonym zawodnikom (skorygowane po interwencji uczestników)
- pkt 7.2. regulaminu turniejowego - błędne wyliczenie walkowera w rundzie 8. w partii Stanisław Rydzik - Piotr Pietuchowski
- pkt 6.5.5. regulaminu turniejowego - palenie na sali gry
- pkt 6.5.4. regulaminu turniejowego - rozmawianie przez telefon w czasie trwania partii

Dodatkowo na wysokość kary wpływ miały wykroczenia popełniane przez sędziego podczas wcześniejszych turniejów.

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 1
Uchwała nr 36/2016 z dnia 07.11.2016 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
1. Arkadiusz Łydka (legitymacja członkowska nr 377)
2. Leszek Kilian (legitymacja członkowska nr 378)

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 37/2016 z dnia 12.11.2016 w sprawie przyjęcia nowych Zasad Dopuszczalności SłówZarząd PFS niniejszym przyjmuje, zaproponowane przez Komisję Językową PFS, nowe Zasady Dopuszczalności Słów w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Zasady Dopuszczalności Słów

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 3
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 1
Uchwała nr 38/2016 z dnia 12.11.2016 w sprawie maksymalnej wysokości wpisowego podczas turniejów rankingowych PFS
Zarząd PFS ustala maksymalną opłatę wpisowego za każdy dzień rozgrywek na turniejach rankingowych organizowanych pod egidą PFS na poziomie:
 • 10 zł (9 zł + 1 zł na cele statutowe PFS) dla młodzieży szkolnej (do liceum włącznie)
 • 15 zł (14 zł + 1 zł na cele statutowe PFS) dla członków PFS z aktualnie opłaconymi składkami
 • 25 zł (24 zł + 1 zł na cele statutowe PFS) dla pozostałych osób
 • debiutanci są zwolnieni z wpisowego

Organizator ma prawo ustalić wpisowe na niższym poziomie, w szczególności decyduje o ewentualnych ulgach dla uczestników turnieju (ulga nie dotyczy składki 1 zł na cele statutowe PFS).
Uchwała nie dotyczy wpisowego na turniejach szczebla centralnego i w turniejach specjalnych.
Przepisy sprzeczne (m.in. Uchwała 30/2010) z niniejszą uchwałą przestają obowiązywać.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 39/2016 z dnia 12.11.2016 w sprawie wysokości składki członkowskiejZarząd PFS zgodnie z pkt 7 uchwały 29/2016 z dnia 06.09.2016 w sprawie członkostwa w PFS ustala wysokość składki członkowskiej na 96 zł/rok (8 zł/miesiąc).

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 40/2016 z dnia 25.11.2016 w sprawie maksymalnej wysokości wpisowego podczas turniejów rankingowych PFS
Zarząd PFS ustala maksymalną opłatę wpisowego za każdy dzień rozgrywek na turniejach rankingowych organizowanych pod egidą PFS na poziomie:
10 zł dla uczniów (do szkoły średniej włącznie)
15 zł dla członków PFS z aktualnie opłaconymi składkami
25 zł dla pozostałych osób
debiutanci są zwolnieni z wpisowego

Organizator zobowiązany jest przekazać na cele statutowe PFS 1 zł (za dzień) za każdego uczestnika turnieju, z wyjątkiem debiutantów oraz osób zwolnionych z wpisowego przez PFS.

Organizator ma prawo ustalić wpisowe na niższym poziomie, w szczególności decyduje o ewentualnych ulgach dla uczestników turnieju (zwolnienie uczestników z wpisowego nie zwalnia organizatora od wniesienia opłaty na cele statutowe PFS).
Uchwała nie dotyczy wpisowego na turniejach szczebla centralnego i w turniejach specjalnych.
Przepisy sprzeczne (m.in. Uchwały 30/2010, 38/2016) z niniejszą uchwałą przestają obowiązywać.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 41/2016 z dnia 29.11.2016 w sprawie przyjęcia regulaminu i zasad wyznaczenia turniejów cyklu Grand Prix Polski oraz cyklu Mistrzostwa Regionów w Scrabble w 2017 rokuZarząd niniejszym przyjmuje regulamin i zasady wyznaczenia turniejów cyklu Grand Prix Polski oraz cyklu Mistrzostwa Regionów w Scrabble w 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Regulamin i zasady wyznaczenia turniejów cyklu Grand Prix Polski oraz cyklu Mistrzostwa Regionów w Scrabble w 2017 roku

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 42/2016 z dnia 06.12.2016 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:

1. Bożena Guział (legitymacja członkowska nr 379)

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 43/2016 z dnia 13.12.2016 w sprawie przyjęcia zasad konkursu na organizację imprez centralnych w 2017 rokuZarząd PFS przyjmuje regulamin konkursu na organizację imprez centralnych w 2017 roku.

Regulamin konkursu na organizację imprez centralnych w 2017 roku

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 44/2016 z dnia 17.12.2016 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:

1. Maciej Skrzypczak (legitymacja członkowska nr 380)

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie