Organizatorzy zgłaszający turniej są zobowiązani wypełnić zgłoszenie i wysłać je (elektronicznie) do PFS. Przysłanie zgłoszenia jest warunkiem umieszczenia turnieju w kalendarzu imprez.
Termin turnieju można zarezerwować wcześniej, podając datę oraz miejscowość, natomiast dane szczegółowe o turnieju należy uzupełnić najpóźniej na 30 dni przed jego rozpoczęciem. Wymagania, jakie musi spełniać turniej rankingowy Polskiej Federacji Scrabble określa regulamin rankingowy.

W otwartych turniejach organizowanych przez PFS lub pod egidą PFS może wziąć udział każdy (chyba, że turniej ma ograniczoną i wyczerpaną liczbę miejsc), kto zgłosi się w miejscu rozgrywania turnieju najpóźniej 30 minut przed jego rozpoczęciem. Można zagrać kilka, a nawet tylko jedną partię.

Zarząd PFS ustalił maksymalną opłatę wpisowego za każdy dzień rozgrywek na turniejach rankingowych organizowanych pod egidą PFS na poziomie:
Organizator zobowiązany jest przekazać na cele statutowe PFS 1 zł (za dzień) za każdego uczestnika turnieju, z wyjątkiem debiutantów oraz osób zwolnionych z wpisowego przez PFS. Opłaty należy dokonać w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia turnieju. Turnieje, które będą posiadały nieuregulowane zaległości z tytułu opłat na cele statutowe PFS, nie będą brane pod uwagę w konkursach dotyczących wyboru turniejów wchodzących w skład cyklu Grand Prix i Mistrzostwa Regionów.

Organizator ma prawo ustalić wpisowe na niższym poziomie, w szczególności decyduje o ewentualnych ulgach dla uczestników turnieju.
Organizatorzy turniejów w których nie ma wpisowego są zwolnieni z wnoszenia opłaty na cele statutowe PFS.

Uchwała nie dotyczy wpisowego na turniejach szczebla centralnego i w turniejach specjalnych.

Regulamin rankingowy
Sędziowie PFS
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie