Uchwała nr 34/2004 z dnia 3.11.2004 r. w sprawie rejestracji klubów scrabblowych

Realizując cele Stowarzyszenia na podstawie § 7.p.7 Statutu Zarząd Polskiej Federacji Scrabble postanawia co następuje:
 1. Zostaje utworzona ewidencja klubów scrabblowych.
 2. Ewidencję klubów prowadzi Zarząd.
 3. Warunkiem rejestracji klubu jest liczba co najmniej sześciu członków klubu.
 4. Dla celów ewidencji kluby, które pragną się w niej znaleźć podają następujące dane:
  • nazwa klubu,
  • miejsce i terminy spotkań,
  • liczba członków klubu,
  • telefon i mail kontaktowy, ew. adres strony internetowej klubu,
  • imię nazwisko i kontakt do osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie klubu,
  • dane ewentualnych władz klubowych
 5. Zarząd zobowiązuje się do umieszczenia otrzymywanych z klubu informacji o jego działalności (w szczególności: o turniejach, wydarzeniach, rekordach, ciekawostkach i zdjęcia) na Oficjalnej Stronie Internetowej PFS.
 6. Wszystkie wpisane do ewidencji kluby mają prawo organizacji turniejów rankingowych zgodnie z Uchwałą Zarządu PFS nr 9/2004 p.14.

Uchwała nr 9/2004 z 22.03.2004 r. w sprawie ustalenia obowiązków, które musi wypełnić organizator turnieju Scrabble, aby turniej organizowany przez niego mógł być uznany jako turniej rankingowy.

Niniejsza uchwała reguluje kryteria, które powinny zostać spełnione, aby turniej Scrabble mógł być uznany za turniej rankingowy przez Zarząd Polskiej Federacji Scrabble.
Poniższe kryteria nie stosują się do turniejów szczebla centralnego (w szczególności Mistrzostw Polski i Pucharu Polski).
Ostateczną decyzję w sprawie zakwalifikowania turnieju jako rankingowy podejmuje Zarząd PFS.

Aby turniej mógł być uznany za rankingowy przez Zarząd PFS muszą być spełnione przy jego organizacji następujące warunki:
 1. zgłoszenie na formularzu (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) planowanego turnieju z wyprzedzeniem co najmniej 30 dniowym. Po otrzymaniu Zarząd PFS powiadamia organizatora turnieju o tym, czy dany turniej został uznany za rankingowy,
 2. planowany termin turnieju nie może pokrywać się z terminami turniejów szczebla centralnego i turniejów z cyklu Grand Prix,
 3. turniej powinien się odbywać w dni ustawowo wolne od pracy (soboty, niedziele lub święta). Do wyjątków należy zaliczyć taką sekwencję dni, podczas których pomiędzy dniami wolnymi od pracy znajduje się jeden dzień roboczy,
 4. liczba rund turnieju nie może być mniejsza niż 6,
 5. turniej powinien mieć formułę otwartą to znaczy, że każdy kto zechce, może wziąć w nim udział. Jedynym ograniczeniem może być pojemność sali,
 6. turniej powinien być prowadzony:
  1. przez sędziego z uprawnieniami PFS,
  2. przy pomocy programu sędziowskiego PFS,
  3. wg regulaminu turniejowego PFS,
 7. wpisowe do turnieju nie może być wyższe niż ustalone przez PFS. Organizatorzy nie mają prawa pobierania od uczestników żadnych innych, obowiązkowych opłat,
 8. zagwarantowanie właściwych warunków lokalowe do gry, w tym:
  1. przestrzeń ogólna dla co najmniej 50 osób,
  2. minimalna szerokość stanowiska do gry - 80 cm,
  3. wydzielenie odrębnego stanowiska dla sędziego,
  4. dobre oświetlenie sali,
  5. odpowiednia liczba stolików i krzeseł,
  6. toalety.
 9. zapewnienie turniejowych kompletów do gry przy wykorzystaniu możliwości i zasobów PFS oraz zegarów (w przypadku pokrywania się terminów turniejów, przy wypożyczeniu kompletów do gry decyduje pierwszeństwo zgłoszenia turnieju),
 10. poinformowanie graczy o dostępnej bazie noclegowej oraz możliwościach wyżywienia,
 11. zapewnienie dodatkowego komputera z aktualną wersją OSPS przeznaczonego w trakcie turnieju wyłącznie do sprawdzania wyrazów,
 12. poinformowanie mediów lokalnych o turnieju, oraz dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia turniejowi właściwej oprawy medialnej,
 13. zapewnienie nagród dla zwycięzców,
 14. turnieje organizowane przez kluby scrabblowe mogą uzyskać status turnieju rankingowego nie częściej niż raz na kwartał.

Załącznik nr 1 do uchwały

ZGŁOSZENIE TURNIEJU

Informacje do zamieszczenia na stronie PFS:
 1. Termin
 2. Nazwa turnieju
 3. Rodzaj turnieju (otwarty - czy są jakieś ograniczenia, zamknięty - kto może brać udział)
 4. Sposób rozgrywania (liczba rund, system: połówkowy, szwajcar, duńczyk, pucharowy, inne)
 5. Informacja o obrońcy tytułu
 6. Miejsce rozgrywek
 7. Harmonogram
 8. Informacja o wysokości wpisowego
 9. Dojazd
 10. Wyżywienie
 11. Noclegi
 12. Dodatkowe atrakcje
 13. Nagrody
 14. Informacja o zgłoszeniach uczestników
 15. Organizatorzy (kontakt - telefony, maile)
 16. Adres strony turnieju

Informacje dla Zarządu PFS:
 1. Opis miejsca rozgrywek (sala - wielkość, oświetlenie, wyposażenie)
 2. Informacja o sprzęcie będącym w dyspozycji organizatorów (zestawy, zegary, komputery)
 3. Sędzia (wymagane potwierdzenie)
 4. Informacja w środkach masowego przekazu
 5. Sponsorzy
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie