Uchwała nr 1/2021 z dnia 26.01.2021 w sprawie zmiany zasad prowadzenia Klasyfikacji Medalowej Polskiej Federacji ScrabbleZgodnie z wolą Walnego Zgromadzenia Członków PFS Zarząd PFS odwołuje uchwałę 26/2019 z dnia 18.12.2019 w sprawie zmiany zasad prowadzenia Klasyfikacji Medalowej Polskiej Federacji Scrabble.
Tym samym zasady prowadzenia klasyfikacji medalowej reguluje uchwała 10/2016 z dnia 01.03.2016 w sprawie zasad prowadzenia Klasyfikacji Medalowej Polskiej Federacji Scrabble w pierwotnym brzmieniu.

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 3
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 1
Uchwała nr 2/2021 z dnia 26.01.2021 w sprawie kryteriów nadawania członkostwa honorowego oraz praw przysługujących członkom honorowymNa podstawie § 10 ust. 6 Statutu, Zarząd ustala kryteria nadawania członkostwa honorowego PFS oraz prawa przysługujące członkom honorowym PFS.

Kryteria nadawania członkostwa honorowego Polskiej Federacji Scrabble

1. Członkostwo honorowe może być przyznane osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju ruchu scrabble’owego.
2. Godność członka honorowego nadaje się uchwałą Zarządu Polskiej Federacji Scrabble. W uchwale powinno znaleźć się uzasadnienie takiej decyzji Zarządu.

Prawa przysługujące członkom honorowym Polskiej Federacji Scrabble

1. Członkowi Honorowemu przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni z konieczności opłaty składki członkowskiej oraz z wpisowego w turniejach rankingowych (wpisowe pokrywa PFS).

Jednocześnie przestaje obowiązywać uchwała 23/2012 z dnia 10.11.2012 w sprawie kryteriów nadawania członkostwa honorowego oraz praw przysługujących członkom honorowym

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 3/2021 z dnia 15.02.2021 w sprawie zmiany zasad wyznaczenia turniejów cyklu Grand Prix Polski w Scrabble w 2021 rokuZarząd PFS postanawia przesunąć określony w uchwale 23/2020 z dnia 24.12.2020 w sprawie ustalenia zasad wyznaczenia turniejów cyklu Grand Prix Polski w Scrabble w 2021 roku, termin wyboru turniejów wchodzących w skład cyklu Grand Prix 2021 do dnia 31.03.2021 (tj. pod uwagę przy wyborze turniejów, którym zostanie nadany status Grand Prix, będą brane turnieje wpisane do kalendarza do tego dnia).

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 4/2021 z dnia 07.04.2021 w sprawie odwołania cyklu Grand Prix 2021W związku z aktualną sytuacją epidemiczną oraz małą liczbą zgłoszonych turniejów Zarząd PFS postanawia odwołać cykl Grand Prix 2021.

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 5/2021 z dnia 23.09.2021 w sprawie w przyjęcia regulaminu XXVIII Mistrzostw Polski w ScrabbleZarząd niniejszym przyjmuje regulamin XXVIII Mistrzostw Polski w Scrabble w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Regulamin XXVIII Mistrzostwa Polski

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 6/2021 z dnia 18.10.2021 w sprawie w ustalenia wysokości nagród na XXVIII Mistrzostw Polski w ScrabbleZarząd PFS ustala nagrody w XXVIII Mistrzostw Polski w Scrabble w wysokości:

I miejsce — 2500 zł
II miejsce — 1500 zł
III miejsce — 1000 zł
IV miejsce — 700 zł
V miejsce — 500 zł
VI miejsce — 300 zł
VII-XVI miejsce — po 150 zł

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 7/2021 z dnia 20.10.2021 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków PFSZarząd Polskiej Federacji Scrabble działając na podstawie §20 pkt 5d Statutu PFS postanawia zwołać Walne Zgromadzenie w terminie 12 listopada 2021 roku w Miętnem.

Miejsce - Miętne k. Garwolina, ul. Główna 45, Powiatowy Ośrodek Sportu.
Pierwszy termin - godz. 19:30, drugi termin - godz. 19:45.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór protokolanta oraz Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej,
3. Zatwierdzenie porządku obrad,
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej,
5. Sprawozdanie Zarządu,
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu,
8. Głosowanie nad sprawozdaniem Zarządu i udzieleniem absolutorium,
9. Dyskusja programowa,
10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie Uchwał,
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
12. Zamknięcie obrad.

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 8/2021 z dnia 08.11.2021 w sprawie zmiany regulaminu XXVIII Mistrzostw Polski w ScrabbleZarząd PFS niniejszym usuwa z regulaminu XXVIII Mistrzostw Polski w Scrabble punkt II.1.b. i jednocześnie zmienia numerację kolejnych punktów.

Regulamin XXVIII Mistrzostwa Polski

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 9/2021 z dnia 09.11.2021 w sprawie usunięcia członków PFSZarząd PFS skreśla następujące osoby z listy członków PFS:

- na podstawie par. 14 ust. 2 pkt. b) Statutu PFS
Adamczyk Piotr
Balewska Teresa
Burczyk Andrzej
Czajkowska Krystyna
Dąbrowski Maciej
Dąbrowski Szymon
Dębska Katarzyna
Gauer Marcin
Gruda Ewelina
Jachna Radosław
Jackowski Paweł
Kaczanowska Aleksandra
Klimont Adam
Kosz Dariusz
Kuder Norbert
Kupczyńska Magdalena
Lisiewski Jan
Mak Karolina
Mrozowski Jan
Nawrocki Maciej
Pietrzykowska Diana
Pietuchowski Piotr
Płachta Szymon
Praga Tomasz
Rogalewicz Michał
Rogalski Marek
Skutela Maria
Skwarek Zygmunt
Stanosz Paweł
Stępień Szymon
Syczuk Marek
Szyszka Bogusław
Śniadach Lucyna
Wiśniewska Agnieszka
Zawadzki Krzysztof
Zegadło Kacepr
Zielińska Dorota
Żywna Lidia

- na podstawie par. 14 ust. 3 Statutu PFS
Andracka Renata
Gołęcki Wojciech
Pastuszak Mieczysław

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 10/2021 z dnia 27.12.2021 w sprawie wysokości składki członkowskiejZarząd PFS zgodnie z pkt. 7 uchwały 29/2016 z dnia 6.09.2016 w sprawie członkostwa w PFS ustala wysokość składki członkowskiej w 2022 roku na 120 zł (10 zł/miesiąc).

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 11/2021 z dnia 27.12.2021 w sprawie maksymalnej wysokości wpisowego podczas turniejów rankingowych PFSZarząd PFS ustala maksymalną opłatę wpisowego za każdy dzień rozgrywek na turniejach rankingowych organizowanych pod egidą PFS na poziomie:
15 zł dla uczniów (do szkoły średniej włącznie)
20 zł dla członków PFS z aktualnie opłaconymi składkami
30 zł dla pozostałych osób
debiutanci są zwolnieni z wpisowego

Organizator zobowiązany jest przekazać na cele statutowe PFS 1 zł (za dzień) za każdego uczestnika turnieju, z wyjątkiem debiutantów oraz osób zwolnionych z wpisowego przez PFS. Opłaty należy dokonać w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia turnieju. Turnieje, które będą posiadały nieuregulowane zaległości z tytułu opłat na cele statutowe PFS, nie będą brane pod uwagę w konkursach dotyczących wyboru turniejów wchodzących w skład cyklu Grand Prix i Mistrzostwa Regionów.

Organizator ma prawo ustalić wpisowe na niższym poziomie, w szczególności decyduje o ewentualnych ulgach dla uczestników turnieju.
Organizatorzy turniejów w których nie ma wpisowego są zwolnieni z wnoszenia opłaty na cele statutowe PFS.

Uchwała nie dotyczy wpisowego na turniejach szczebla centralnego i w turniejach specjalnych.

Przepisy sprzeczne (m.in. Uchwała 27/2018) z niniejszą uchwałą przestają obowiązywać.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 12/2021 z dnia 27.12.2021 w sprawie cyklu Grand Prix i Mistrzostwa Regionów 2022W związku z epidemią koronawirusa i niewielką liczbą zgłoszonych turniejów Zarząd PFS postanawia odwołać cykl Mistrzostwa Regionów 2022.
Decyzja odnośnie cyklu Grand Prix 2022 zostanie podjęta do 1.02.2022r. z uwzględnieniem aktualnej sytuacji pandemicznej oraz liczby zgłoszonych turniejów.

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 13/2021 z dnia 27.12.2021 w sprawie przyjęcia zasad konkursu na organizację imprez centralnych w 2022 rokuZarząd PFS przyjmuje regulamin konkursu na organizację imprez centralnych w 2022 roku.

Regulamin konkursu na organizację imprez centralnych w 2022 roku

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie