Uchwała nr 1/2020 z dnia 11.01.2020 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:

1. Józef Burzyński (legitymacja członkowska nr 426)

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 2/2020 z dnia 13.01.2020 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:

1. Wojciech Wojtysiak (legitymacja członkowska nr 427)
2. Grzegorz Pukniel (legitymacja członkowska nr 428)

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 3/2020 z dnia 17.01.2020 w sprawie wyboru turniejów wchodzących w skład cykli Grand Prix i Mistrzostwa Regionów 2020Zarząd PFS wyznacza turnieje wchodzące w skład cykli Grand Prix i Mistrzostwa Regionów 2020 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Wybór turniejów GP 2020 i MR 2020 oraz uszczegółowienie regulaminu

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 4/2020 z dnia 26.01.2020 w sprawie częściowego rozstrzygnięcie konkursu na organizację imprez centralnych w 2020 rokuZarząd PFS na podstawie "Regulaminu konkursu na organizację imprez centralnych w 2020 roku" (przyjętego uchwałą Zarządu PFS nr 30/2019 z dnia 18.12.2019r.) postanawia rozstrzygnąć konkurs w zakresie organizacji XXVI Pucharu Polski.

XXVI Puchar Polski odbędzie się w Legnicy w dniach 18-19 kwietnia 2020r. i zostanie dofinansowany kwotą 1500 zł.

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 5/2020 z dnia 13.02.2020 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:

1. Zdzisław Stańkowski (legitymacja członkowska nr 429)

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 6/2020 z dnia 25.02.2020 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:

1. Czesław Grajewski (legitymacja członkowska nr 430)
2. Radosław Chomentowski (legitymacja członkowska nr 431)

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 7/2020 z dnia 16.03.2020 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:

1. Izabela Chmielewska (legitymacja członkowska nr 432)

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 8/2020 z dnia 19.03.2020 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:

1. Paweł Morga (legitymacja członkowska nr 404)

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 9/2020 z dnia 19.03.2020 w sprawie częściowego rozstrzygnięcie konkursu na organizację imprez centralnych w 2020 rokuZarząd PFS na podstawie "Regulaminu konkursu na organizację imprez centralnych w 2020 roku" (przyjętego uchwałą Zarządu PFS nr 30/2019 z dnia 18.12.2019r.) postanawia rozstrzygnąć konkurs w zakresie organizacji XV Klubowych Mistrzostw Polski.

XV Klubowe Mistrzostwa Polski odbędą się w Miętnem w dniach 11-14 czerwca 2020r. i zostaną dofinansowane kwotą 3000 zł.

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 10/2020 z dnia 26.03.2020 w sprawie przyjęcia regulaminu Klubowych Mistrzostw Polski 2020Zarząd niniejszym przyjmuje regulamin Klubowych Mistrzostw Polski 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Regulamin KMP 2020

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 11/2020 z dnia 09.07.2020 w sprawie odwołania cyklu Grand Prix i Mistrzostwa Regionów 2020W związku z epidemią koronawirusa i odwołaniem wielu turniejów Zarząd PFS postanawia odwołać cykl Grand Prix 2020 i Mistrzostwa Regionów 2020 bez przyznania nagród.

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 12/2020 z dnia 10.07.2020 w sprawie ustanowienia wytycznych dla organizatorów oraz uczestników turniejów PFS w związku z epidemią COVID-19W związku z epidemią koronawirusa i odwołaniem wielu turniejów Zarząd PFS ustanawia wytyczne dla organizatorów oraz uczestników turniejów PFS w poniższym brzmieniu. Wytyczne obowiązują do odwołania.

Wytyczne dla organizatorów oraz uczestników turniejów scrabble w związku z epidemią COVID-19.

Poniższe wytyczne powstały na podstawie rozporządzeń i zaleceń dotyczących uprawiania sportu. Należy zapoznać z nimi uczestników zawodów i wywiesić w ogólnie dostępnym miejscu na sali gry.

 1. Turnieje scrabble mogą być przeprowadzone wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi regulacjami sanitarnymi. Organizator oraz zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do wszystkich aktualnych wytycznych i przepisów.
 2. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 150 osób.
 3. Zalecane jest podanie przez organizatora numeru konta do dokonania przez uczestników wpłaty wpisowego przelewem bankowym
 4. Na sali gry mogą przebywać wyłącznie gracze, sędziowie oraz organizatorzy i obsługa turnieju. Turnieje odbywają się bez udziału publiczności i osób towarzyszących.
 5. Organizator ma obowiązek zapewnić płyn do dezynfekcji rąk dla uczestników. Każdy uczestnik jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed każdą partią.
 6. Zalecane jest rozstawienie stolików do gry w minimum dwumetrowych odstępach.
 7. Osoby mające objawy infekcji (podwyższona temperatura, kaszel, katar) nie mogą brać udziału w turnieju. Organizator ma prawo nie dopuścić takich osób do gry.
 8. Organizacja posiłków oraz poczęstunku dla graczy musi odbywać się z zachowaniem aktualnych wytycznych sanitarnych dla gastronomii. W szczególności zaleca się, aby napoje i przekąski były podawane przez wyznaczoną osobę z obsługi turnieju.
 9. Na sali gry obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa (nie dotyczy turniejów na otwartym powietrzu). Odsłonięcie twarzy jest dozwolone wyłącznie podczas gry. Organizator nie ma obowiązku zaopatrywania uczestników w maseczki ani rękawiczki jednorazowe.
 10. Za zgodą obu graczy dozwolone jest sprawdzanie słów przy pomocy smartfona na stronie www.pfs.org.pl w OSPS online, zakładka Arbiter.
 11. Po zakończeniu gry należy opuścić salę gry. Obserwowanie innych gier jest niedozwolone.
 12. Poza salą gry należy zachowywać dystans 2 metrów od innych graczy.
 13. Po zakończeniu turnieju sprzęt musi zostać poddany minimalnie 5-dniowej kwarantannie przed kolejnym turniejem.
 14. Organizator po poinformowaniu zarządu PFS ma prawo określić dodatkowe wytyczne sanitarne.


Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 13/2020 z dnia 23.07.2020 w sprawie powołania Komisji Językowej na nową kadencjęZarząd PFS powołuje na nową kadencję Komisję Językową w składzie: Mikołaj Cieplik, Michał Gniazdowski, Mariusz Skrobosz, Jakub Szymczak oraz Miłosz Wrzałek.

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 14/2020 z dnia 23.07.2020 w sprawie częściowego rozstrzygnięcie konkursu na organizację imprez centralnych w 2020 rokuZarząd PFS na podstawie "Regulaminu konkursu na organizację imprez centralnych w 2020 roku" (przyjętego uchwałą Zarządu PFS nr 30/2019 z dnia 18.12.2019r.) postanawia rozstrzygnąć konkurs w zakresie organizacji XX Turnieju „Le Mans” oraz fazy eliminacyjnej XXVIII Mistrzostw Polski .

XX Turniej „Le Mans" odbędzie się w Sandomierzu w dniach 28-29 listopada 2020 r. i zostanie dofinansowany kwotą 1000 zł.
Faza eliminacyjna XXVIII Mistrzostw Polski odbędzie się w Kołobrzegu w dniach 7-8 listopada 2020 r.

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 15/2020 z dnia 17.08.2020 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków PFSZarząd Polskiej Federacji Scrabble działając na podstawie §20 pkt 5d Statutu PFS postanawia zwołać Walne Zgromadzenie w terminie 5 września 2020 roku w Krakowie.

Miejsce - Nowohuckie Centrum Kultury, aleja Jana Pawła II 232, Kraków
Pierwszy termin - godz. 18:30, drugi termin 18:45.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór protokolanta oraz Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej,
3. Zatwierdzenie porządku obrad,
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej,
5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
6. Sprawozdanie Kolegium Sędziów,
7. Sprawozdanie Komisji Językowej
8. Sprawozdanie Zarządu,
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
10. Pytania do Zarządu i dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu,
11. Głosowanie nad sprawozdaniem Zarządu i udzieleniem absolutorium,
12. Dyskusja programowa,
13. Wybór Prezesa Zarządu,
14. Wybór Zarządu,
15. Wybór Komisji Rewizyjnej,
16. Wybór Sądu Koleżeńskiego,
17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie Uchwał,
18. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
19. Wolne wnioski,
20. Zamknięcie obrad.

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 16/2020 z dnia 06.09.2020 w sprawie wyboru Wiceprezesa i Skarbnika PFS oraz ukonstytuowania się Zarządu PFSZarząd Polskiej Federacji Scrabble działając na podstawie §20 Statutu PFS oraz §1 ust. 2 Regulaminu Zarządu PFS wybiera na Wiceprezesa PFS - Kamila Górkę, a na Skarbnika - Łukasza Tuszyńskiego.

Tym samym Zarząd ukonstytuował się następująco:
Prezes - Rafał Wesołowski
Wiceprezes - Kamil Górka
Skarbnik - Łukasz Tuszyński
Członek Zarządu - Marcin Kurowski
Członek Zarządu - Mariusz Skrobosz
Członek Zarządu - Miłosz Wrzałek

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 17/2020 z dnia 18.09.2020 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:

1. Beata Stelmach (legitymacja członkowska nr 433)

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 18/2020 z dnia 18.09.2020 w sprawie dofinansowania IV Mistrzostw Polski w belgijkęZarząd PFS postanawia dofinansować IV Mistrzostwa Polski w belgijkę kwotą 1000 zł.

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 19/2020 z dnia 09.10.2020 w sprawie w przyjęcia regulaminu XXVIII Mistrzostw Polski w ScrabbleZarząd niniejszym przyjmuje regulamin XXVIII Mistrzostw Polski w Scrabble w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Regulamin XXVIII Mistrzostwa Polski

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 20/2020 z dnia 22.10.2020 w sprawie wliczenia VI Mistrzostw Kołobrzegu do klasyfikacji medalowej
Zarząd PFS postanawia uwzględnić wyniki fazy eliminacyjnej XXVIII Mistrzostwa Polski w klasyfikacji medalowej.
Decyzję podjęto w celu zachowania ciągłości klasyfikacji Mistrzostw Kołobrzegu, pomimo niespełnienia wymogów uchwała nr 10/2016 z dnia 01.03.2016 w sprawie zasad prowadzenia Klasyfikacji Medalowej Polskiej Federacji Scrabble.

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0

Z uwagi na odwołanie XXVIII Mistrzostw Polski Uchwała nie weszła w życie.
Uchwała nr 21/2020 z dnia 04.11.2020 w sprawie odwołania XXVIII Mistrzostw Polski w ScrabbleZarząd PFS uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną a także brak jednoznacznych przepisów dotyczących organizacji imprez sportowych oraz korzystania z obiektów hotelowych postanawia odwołać XXVIII Mistrzostwa Polski w Scrabble.

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 4
Przeciw - 1
Wstrzymało się - 1
Uchwała nr 22/2020 z dnia 01.12.2020 w sprawie w przyjęcia regulaminu XXVI Puchar Polski w ScrabbleZarząd niniejszym przyjmuje regulamin XXVI Puchar Polski w Scrabble w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Regulamin XXVI Puchar Polski

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 23/2020 z dnia 24.12.2020 w sprawie ustalenia zasad wyznaczenia turniejów cyklu Grand Prix Polski w Scrabble w 2021 rokuZarząd niniejszym przyjmuje zasady wyznaczenia turniejów cyklu Grand Prix Polski w Scrabble w 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Zasady wyznaczenia turniejów cyklu Grand Prix Polski w Scrabble w 2021 roku

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0

Uchwała zmieniona uchwałą 3/2021 z dnia 15.02.2021r.
Uchwała nr 24/2020 z dnia 24.12.2020 sprawie przyjęcia zasad konkursu na organizację imprez centralnych w 2021 rokuZarząd PFS przyjmuje regulamin konkursu na organizację imprez centralnych w 2021 roku.

Regulamin konkursu na organizację imprez centralnych w 2021 roku

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 25/2020 z dnia 24.12.2020 w sprawie wysokości składki członkowskiejZarząd PFS zgodnie z pkt. 7 uchwały 29/2016 z dnia 6.09.2016 w sprawie członkostwa w PFS ustala wysokość składki członkowskiej w 2021 roku na 120 zł (10 zł/miesiąc).

Jednocześnie, biorąc pod uwagę spowodowane sytuacją epidemiczną znaczne zmniejszenie liczby turniejów, Zarząd PFS postanawia zwolnić z obowiązku opłaty składki członkowskiej za 2021 wszystkie osoby, które na dzień 31.01.2021r. nie będą posiadały zaległości w opłatach (tj. będą miały opłaconą składkę członkowską przynajmniej do dnia 31.12.2020r.). Wszelkie nadpłaty z tytułu składek członkowskich zostaną zaliczone na poczet kolejnych okresów (poczynając od stycznia 2022 roku).

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie