Uchwała nr 1/2018 z dnia 05.01.2018 w sprawie wysokości składki członkowskiejZarząd PFS zgodnie z pkt. 7 uchwały 29/2016 z dnia 6.09.2016 w sprawie członkostwa w PFS ustala wysokość składki członkowskiej w 2018 roku na 96 zł (8 zł/miesiąc).

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 2/2018 z dnia 09.01.2018 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:

1. Marek Syczuk (legitymacja członkowska nr 115)

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 3/2018 z dnia 24.01.2018 w sprawie wyboru turniejów wchodzących w skład cykli Grand Prix i Mistrzostwa Regionów 2018Zarząd PFS wyznacza turnieje wchodzące w skład cykli Grand Prix i Mistrzostwa Regionów 2018 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Wybór turniejów GP 2018 i MR 2018 oraz uszczegółowienie regulaminu

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 4/2018 z dnia 26.01.2018 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:

1. Bartosz Bartczak (legitymacja członkowska nr 400)

Głosujących członków Zarządu - 4
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 5/2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:

1. Juliusz Czupryniak (legitymacja członkowska nr 329)

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 6/2018 z dnia 17.02.2018 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:

1. Marta Świątkowska (legitymacja członkowska nr 86)
2. Marcin Rogala (legitymacja członkowska nr 401)

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 7/2018 z dnia 23.02.2018 w sprawie przyjęcia regulaminu Klubowych Mistrzostw Polski 2018Zarząd niniejszym przyjmuje regulamin Klubowych Mistrzostw Polski 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Regulamin KMP 2018

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 8/2018 z dnia 01.03.2018 w sprawie częściowego rozstrzygnięcie konkursu na organizację imprez centralnych w 2018 rokuZarząd PFS na podstawie "Regulaminu konkursu na organizację imprez centralnych w 2018 roku" (przyjętego uchwałą Zarządu PFS nr 40/2017 z dnia 21.12.2017r.) postanawia rozstrzygnąć konkurs w zakresie organizacji XXIV Pucharu Polski.
XXIV Puchar Polski odbędzie się w Legnicy w dniach 21-22 lipca 2018r. i zostanie dofinansowany kwotą 1500 zł.

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 9/2018 z dnia 17.03.2018 w sprawie częściowego rozstrzygnięcie konkursu na organizację imprez centralnych w 2018 rokuZarząd PFS na podstawie "Regulaminu konkursu na organizację imprez centralnych w 2018 roku" (przyjętego uchwałą Zarządu PFS nr 40/2017 z dnia 21.12.2017r.) postanawia rozstrzygnąć konkurs w zakresie organizacji XVIII turnieju „Le Mans”.
XVIII turniej „Le Mans”odbędzie się w Szczecinie w dniach 24-25 listopada 2018r. i zostanie dofinansowany kwotą 1000 zł.

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 10/2018 z dnia 22.03.2018 w sprawie częściowego rozstrzygnięcie konkursu na organizację imprez centralnych w 2018 rokuZarząd PFS na podstawie "Regulaminu konkursu na organizację imprez centralnych w 2018 roku" (przyjętego uchwałą Zarządu PFS nr 40/2017 z dnia 21.12.2017r.) postanawia rozstrzygnąć konkurs w zakresie organizacji XIII Klubowych Mistrzostw Polski.
XIII Klubowe Mistrzostwa Polski odbędą się w Sulejowie w dniach 31 maja - 3 czerwca 2018r. i zostaną dofinansowane kwotą 2500 zł.

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 4
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 1
Uchwała nr 11/2018 z dnia 05.04.2018 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:

1. Paweł Maciejczuk (legitymacja członkowska nr 402)

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 12/2018 z dnia 05.04.2018 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków PFSZarząd Polskiej Federacji Scrabble działając na podstawie §20 pkt 5d Statutu PFS postanawia zwołać Walne Zgromadzenie w terminie 28 kwietnia 2018 roku w Warszawie.

Miejsce - Warszawa, Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, Sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza, aleja Komisji Edukacji Narodowej 61
Pierwszy termin - godz. 18:30, drugi termin - godz. 18:45.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór protokolanta oraz Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej,
3. Zatwierdzenie porządku obrad,
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej,
5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
6. Sprawozdanie Kolegium Sędziów,
7. Sprawozdanie Komisji Językowej,
8. Sprawozdanie Zarządu,
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
10. Pytania do Zarządu i dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu,
11. Głosowanie nad sprawozdaniem Zarządu i udzieleniem absolutorium,
12. Dyskusja programowa,
13. Wybór Prezesa Zarządu,
14. Wybór Zarządu,
15. Wybór Komisji Rewizyjnej,
16. Wybór Sądu Koleżeńskiego,
17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie Uchwał,
18. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
19. Wolne wnioski,
20. Zamknięcie obrad.

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 13/2018 z dnia 18.04.2018 w sprawie przyjęcia regulaminu II Mistrzostw Polski w belgijkęZarząd niniejszym przyjmuje regulamin II Mistrzostw Polski w belgijkę w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Regulamin II Mistrzostw Polski w belgijkę

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 14/2018 z dnia 25.04.2018 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:

1. Daniel Janus (legitymacja członkowska nr 403)

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 15/2018 z dnia 25.04.2018 w sprawie dofinansowania XVI Ogólnopolskich Mistrzostw SzkółZarząd Polskiej Federacji Scrabble postanawia dofinansować XVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble kwotą 600 zł.

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 16/2018 z dnia 25.04.2018 w sprawie dofinansowania II Mistrzostw Polski w BelgijkęZarząd PFS postanawia dofinansować I Mistrzostwa Polski w Belgijkę kwotą 700 zł.

Głosujących członków Zarządu - 5
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 17/2018 z dnia 29.04.2018 w sprawie wyboru Wiceprezesa i Skarbnika PFS oraz ukonstytuowania się Zarządu PFSZarząd Polskiej Federacji Scrabble działając na podstawie §20 Statutu PFS oraz §1 ust. 2 Regulaminu Zarządu PFS wybiera na Wiceprezesa PFS - Kamila Górkę, a na Skarbnika - Szymona Płachtę.

Tym samym Zarząd ukonstytuował się następująco:
Prezes - Rafał Wesołowski
Wiceprezes - Kamil Górka
Skarbnik - Szymon Płachta
Członek Zarządu - Joanna Juszczak
Członek Zarządu - Grzegorz Koczkodon
Członek Zarządu - Bartosz Morawski
Członek Zarządu - Miłosz Wrzałek

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 18/2018 z dnia 03.07.2018 w sprawie w przyjęcia regulaminu XXIV Pucharu PolskiZarząd niniejszym przyjmuje regulamin XXIV Pucharu Polski w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Regulamin XXIV Pucharu Polski

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 19/2018 z dnia 10.07.2018 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:

1. Mikołaj Cieplik (legitymacja członkowska nr 404)

Głosujących członków Zarządu - 6
Za - 6
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 20/2018 z dnia 01.08.2018 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:

1. Zygmunt Skwarek (legitymacja członkowska nr 405)

Głosujących członków Zarządu - 7
Za - 7
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 21/2018 z dnia 01.08.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odbycie stażu sędziowskiegoZarząd PFS wyraża zgodę na odbycie stażu sędziowskiego i podejścia po egzaminu sędziowskiego przez Juliusza Czupryniaka pomimo niespełnienia wymogu określonego w § 3. pkt 1 lit. a Regulaminu Sędziowskiego

Głosujących członków Zarządu - 7
Za - 7
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr 22/2018 z dnia 06.08.2018 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:

1. Tomasz Praga (legitymacja członkowska nr 406)

Głosujących członków Zarządu - 7
Za - 7
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie