Statut PFS

§ 1.

 1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy, przewidziane w Statucie Federacji oraz Regulaminach. W szczególności do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku Członka Stowarzyszenia, dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego Członków, poza wnioskami i skargami wniesionymi na Władze Stowarzyszenia.
 2. Sąd Koleżeński może rozpatrywać również sprawy dotyczące osób niebędących członkami Polskiej Federacji Scrabble, o ile wszystkie zainteresowane osoby wyrażą na to zgodę.

§ 2.

Sąd Koleżeński składa się z 3 osób powołanych przez Walne Zgromadzenia Członków na dwuletnią kadencję. Na pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu Przewodniczącego.

§ 3.

Sąd rozpatruje skargi wniesione przez Członków PFS na zasadach i w trybie określonym niniejszym regulaminem.

§ 4.

Sąd podejmuje decyzje w pełnym składzie.

§ 5.

Pozwanemu przysługuje prawo do obrony, w szczególności może on przybrać sobie obrońcę spośród Członków Federacji.

§ 6.

 1. Wniosek do Sądu Koleżeńskiego powinien być sporządzony na piśmie i powinien zawierać:
  • dane osobowe składającego;
  • dane osobowe pozwanego;
  • szczegółowy opis zdarzenia;
  • wniosek o ukaranie;
  • ewentualne wskazanie dowodów.
 2. Wnioski składa się Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego.

§ 7.

Wniosek powinien zostać rozpatrzony przez Sąd w terminie 1 miesiąca od daty wpłynięcia.

§ 8.

 1. Sąd Koleżeński może orzec następujące kary:
  • upomnienie;
  • naganę;
  • zakaz udziału w turniejach PFS na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące;
  • karę pieniężną, podlegającą w przypadku jej nieuiszczenia zamianie na zakaz udziału w turniejach.
 2. Sąd może wnioskować do Walnego Zgromadzenia Członków PFS o wykluczenie członka z Federacji.
 3. Kara pieniężna nie może być wyższa niż roczna składka członkowska w Federacji.

§ 9.

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego stronom przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków PFS.

§ 10.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia z późniejszą zmianą z 23.06.2012).
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie