Regulamin I Mistrzostw Polski Nauczycieli

I. Założenia organizacyjne

1. I Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Scrabble (MPN) odbędą się w dniach 1-2 października 2005 r. w Wałczu.
2. Organizatorami MPN są: Gimnazjum nr 2 w Wałczu i Polska Federacja Scrabble.
3. W MPN mogą wziąć udział nauczyciele czynni oraz nauczyciele emerytowani i renciści. Przez nauczyciela rozumie się pracownika pedagogicznego zatrudnionego w przedszkolu, szkole dowolnego typu, wyższej uczelni lub innej placówce objętej systemem oświaty w Polsce (wymienionej w ustawie o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, zmiana: Dz. U. Nr 106, poz. 496).
4. Uczestnik turnieju zobowiązany jest w formularzu zgłoszeniowym podać miejsce pracy (nauczyciele czynni aktualne, emeryci / renciści – ostatnie) oraz zajmowane stanowisko.
5. Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości podanych danych.

6. Wpisowe do MPN wynosi:
- 12,50 zł za każdy dzień gry
- 8,00 zł dla członków PFS za każdy dzień gry
Debiutanci (osoby debiutujące na turniejach PFS) są zwolnieni z wpisowego.
7. MPN nie są zaliczane do rankingu PFS.

II. Założenia sportowe

1. Turniej MPN będzie się składał z 12 rund rozgrywanych systemem:
- połówkowym (rundy 1-10)
- duńskim (rundy 11-12)
2. O zwycięstwie w MPN decyduje:
- liczba zwycięstw
- suma zdobytych punktów
- wynik bezpośredniego spotkania
- wyższy wynik uzyskany w jednej partii (w przypadku identycznego wyniku – w kolejnych)
- losowanie
3. W MPN obowiązuje regulamin rozgrywania partii scrabble podczas turniejów PFS

III. Postanowienia końcowe

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego MPN
2. Wszystkie sprawy sporne, wynikłe w trakcie turnieju (również nie objęte niniejszym regulaminem) rozstrzyga sędzia główny, o ile regulamin turniejowy nie stanowi inaczej.