Regulamin II Mistrzostw Polski Nauczycieli:

I. Założenia organizacyjne

1. II Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Scrabble (II MPN) odbędą się w dniach 12-14 sierpnia 2006 r. w Wałczu.
2. Organizatorami MPN są: Gimnazjum nr 2 w Wałczu i Polska Federacja Scrabble.
3. W MPN mogą wziąć udział nauczyciele czynni oraz nauczyciele emerytowani i renciści. Przez nauczyciela rozumie się pracownika pedagogicznego zatrudnionego w przedszkolu, szkole dowolnego typu, wyższej uczelni lub innej placówce objętej systemem oświaty w Polsce (wymienionej w ustawie o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, zmiana: Dz. U. Nr 106, poz. 496).
4. Uczestnik turnieju zobowiązany jest w formularzu zgłoszeniowym podać miejsce pracy (nauczyciele czynni aktualne, emeryci / renciści – ostatnie) oraz zajmowane stanowisko.
5. Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości podanych danych.

6. Wpisowe do MPN wynosi 20 zł.
7. II MPN nie są zaliczane do rankingu PFS.

II. Założenia sportowe

1. Turniej II MPN będzie składał się z fazy eliminacyjnej oraz fazy finałowej.
Faza eliminacyjna (12-13 sierpnia):
- 9 rund systemem połówkowym bez powtórzeń (z maksymalnym zakresem 2 pkt; w przypadku niemożliwości takiego rozstawienia w którejś z rund - szwajcar)
Pierwsze cztery osoby z fazy eliminacyjnej awansują do fazy finałowej.
Faza finałowa (14 sierpnia):
- mecze półfinałowe (do 2 zwycięstw) - pary półfinałowe utworzą odpowiednio: pierwszy z czwartym oraz drugi z trzecim zawodnik fazy eliminacyjnej
- mecz finałowy (do 2 zwycięstw) - zwycięzcy półfinałów
- mecz o 3 miejsce (do 2 zwycięstw) - przegrani z półfinałów
2. O wyższym miejscu w fazie eliminacyjnej II MPN decyduje:
- liczba zwycięstw
- suma zdobytych punktów
- wynik bezpośredniego spotkania
- wyższy wynik uzyskany w jednej partii (w przypadku identycznego wyniku, w kolejnych)
- losowanie
O zwycięstwie w fazie finałowej II MPN decyduje:
- liczba zwycięstw
- suma zdobytych punktów
- wyższy wynik uzyskany w pojedynczej partii
- losowanie
3. W II MPN obowiązuje regulamin rozgrywania partii scrabble podczas turniejów PFS

III. Postanowienia końcowe

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego II MPN
2. Wszystkie sprawy sporne, wynikłe w trakcie turnieju (również nie objęte niniejszym regulaminem) rozstrzyga sędzia główny, o ile regulamin turniejowy nie stanowi inaczej.