Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Federacji Scrabble 
18 czerwca 2005

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18 czerwca 2005 w Warszawie, Hotel „Gromada”, ul. 17 Stycznia 32  o godz. 18.00 (pierwszy termin) lub 19.00 (drugi termin w przypadku braku wymaganej frekwencji w pierwszym terminie).

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 
2. Wybór Prezydium, protokolanta oraz Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej. 
3. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Zmiany w Statucie PFS (przedstawione poniżej)
6. Sprawozdanie Zarządu. 
7. Dymisja Zarządu.
8. Wybory Prezesa Zarządu.
9. Wybory Zarządu. 
10. Dyskusja programowa, 
11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie Uchwał, 
12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, 
13. Wolne wnioski, 
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd postanawia zaproponować Walnemu Zgromadzeniu  następujące zmiany w Statucie Stowarzyszenia.

 1.  Brzmienie §19 ust. 1 zmienić na następujące: "Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Zarząd powiadamia o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zgromadzenia wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad".
  Dodać w §19 ust. 1' w brzmieniu: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane".
 2.  W § 15 w zdaniu: "Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia." zmienić 21 na 7.  
 3. W §19 ust. 2. w brzmieniu "W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników." 
  zmienić na następujący: 
  "W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć: 
  · w pierwszym terminie co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania 
  · w drugim terminie, który może być wyznaczony bezpośrednio po terminie pierwszego co najmniej 25% członków uprawnionych do głosowania"