Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Polskiej Federacji Scrabble za rok 2007

 

Sprawozdanie zostało przygotowane za rok kalendarzowy 2007.

 

Zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. 2001 nr 137 poz. 1539 z późn. zm).

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Polskiej Federacji Scrabble sprawowały następujące osoby:

Karol Wyrębkiewicz (Prezes Zarządu)

Mariusz Skrobosz (Wiceprezes Zarządu)

Krzysztof Bukowski (Skarbnik)

Maciej Perzyński (Członek Zarządu)

Mariola Osajda-Matczak (Członek Zarządu)

Mateusz Żbikowski (Członek Zarządu)

Jarosław Puchalski (Członek Zarządu)

 

Sprawozdanie finansowe składa się z:

 

Niniejsza informacja dodatkowa zawiera nieobjęte rachunkiem wyników i bilansem informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny sytuacji finansowej Stowarzyszenia.

 

Koszty statutowe

 

Łączne koszty realizacji działań statutowych wyniosły w 2007 r. 54 356,79 zł. Zestawienie kosztów realizacji statutowych przedstawia tabela 1:

 

Tabela 1: Realizacja zadań statutowych

54 356,79  

w tym

 

Organizacja Mistrzostw Polski

      11 814,62   

Organizacja Pucharu Polski

        7 509,38   

Organizacja turnieju ‘Le Mans’

        5 813,51   

Organizacja Mistrzostw Warszawy 2007

        3 708,86   

Dofinansowanie turniejów regionalnych (z dotacji celowych)

        7 300,00   

Dofinansowanie imprez centralnych

        1 061,00   

Nagrody Grand Prix 2007

        1 729,32   

Mistrzostwa Polski po Angielsku i uczestnictwo reprezentanta Polski w MŚ

        4 900,00   

Zakup sprzętu do gry (zegary i zestawy Scrabble)

                5 229,90

Nagrody rzeczowe (z dotacji rzeczowej)

4 992,20  

inne

           298,00   

 

Koszty administracyjne.

 

Łączne koszty administracyjne Stowarzyszenia wyniosły w 2007 r. 8 200,25 zł.

Zestawienie kosztów administracyjnych przedstawia poniższa tabela:

 

Tabela 2: Koszty administracyjne

8 200,25

w tym:

 

Usługi Kancelarii Prawnej

7 338,88

Akcesoria i sprzęt komputerowy

471,19

Koszty korespondencji

30,50

Koszty transportu

100,70

Inne

258,98

 

Ponadto Stowarzyszenie poniosło w 2007 r. 41,00 zł kosztów finansowych (związane z prowadzeniem rachunku bankowego).

 

Przychody

 

Łączne przychody Stowarzyszenia w roku 2007 wyniosły 67 440,89 zł. Na kwotę tę składa się 59 784,40 zł przychodów statutowych oraz 1 656,49 innych przychodów.

 

Przychody w rozbiciu na poszczególne pozycje przedstawiają tabele 3 oraz 4.

Tabela 3: Przychody statutowe

59 784,40

Składki brutto

9 481,20

Wpisowe do turniejów

7 758,00

 

Puchar Polski

1 220,00

 

Mistrzostwa Polski

3 425,00

 

Le Mans

2 038,00

 

Mistrzostwa Warszawy

1 075,00

Fundusz nagród Grand Prix

1 600,00

Dotacje przedmiotowe

24 570,20  

 

Organizacja Mistrzostw Polski

3 539,00  

 

Organizacja turnieju Le Mans

3 539,00  

 

Organizacja Pucharu Polski

2 500,00  

 

Organizacja turniejów lokalnych

7 300,00  

 

Wyjazd reprezentanta Polski na MŚ

2 700,00  

 

Dotacja rzeczowa

4 992,20  

Wpłaty od organizatorów turniejów lokalnych

1 125,00  

Przychody uzyskane w wyniku ugody z wydawnictwem

15 000,00  

Inne

250,00  

 

Tabela 4: Pozostałe przychody

1 656,49

Inne przychody operacyjne

1 394,70

Przychody finansowe

261,79

 

 

 

Składki członkowskie:

 

Liczba członków PFS przedstawiała się w sposób następujący:

- stan na początek roku 175 osób

-     usunięci z powodu niepłacenia składek: 34 osób

-         przyjęci w trakcie roku: 26 osób

-         odwieszenie w prawach członka: 1

- stan na koniec roku 167 osoby

 

Po dacie bilansowej ze względu na nieopłacenie składek wg wymogów statutowych zostało usuniętych ze Stowarzyszenia 12 członków.

 

Zniżkami w opłacaniu składek objętych wg stanu na koniec 2007 r. było 36 członków, w tym:

-         3 osoby – zniżka w wysokości 100% (nestorzy)

-         6 osób – zniżka w wysokości 50% (senior)

-         18 osób – zniżka w wysokości 50% (rodzinna)

-         9 osób – zniżka w wysokości 25% (studencka)

 

 

W roku 2007 na konto i do kasy Stowarzyszenia wpłynęła ponadto kwota z tytułu składek należnych za przyszłe okresy (łącznie w wysokości 1 394 zł). Kwota ta została ujęta po stronie pasywów jako rozliczenia międzyokresowe.

 

Wynik finansowy roku 2007

 

Tabela 5 przedstawia podsumowanie wyniku finansowego 2007 r.

Tabela 5. Podsumowanie wyniku finansowego 2007 r.

Wynik finansowy z poprzednich lat

7 096,71  

Przychody statutowe

59 784,40  

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe

1 656,49  

Koszty statutowe

-54 356,79  

Koszty administracyjne

-8 200,25  

Koszty finansowe

-41,00  

Razem wynik na koniec 2007

5 939,56  

 

 

Wynik samego roku 2007 (bez uwzględnienia wyniku z lat poprzednich) jest ujemny i zamknął się stratą 1 157,15 zł.

 

Istotne wydarzenia zaistniałe po dniu bilansowym.

 

brak

 

Zastrzeżenia:

 

W bilansie nie są uwzględnione

środki rzeczowe będące w posiadaniu Stowarzyszenia (komputery, drukarka, komplety do gry, zegary szachowe); przyjęto zasadę, że wartość księgowa środków rzeczowych (każdego z osobna) jest niewielka, dlatego nie są uwzględnione w aktywach. 

 

Sporządził:

Milanówek, 25.01.2008 r.

Krzysztof Bukowski – Skarbnik PFS