Polska Federacja Scrabble BILANS JEDNOSTEK 
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli sporządzony na dzień 31.12.2006 r.
AKTYWA Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego Stan na koniec bieżącego roku obrotowego PASYWA Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0 1 2 1 1 2
A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 7 499,11 7 096,71
 I. Wartości niematerialne i prawne      I. Fundusz statutowy    
 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00  II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00  III. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy    
 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe 12 413,21 7 806,71 VI. Wynik finansowy za rok obrotowy 7 499,11 7 096,71
 I. Zapasy 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 914,10 710,00
 II. Należności krótkoterminowe 9 000,00 0,00  I. Rezerwy na zobowiązania 3 715,10 0,00
1. Należności od jednostek powiązanych     II. Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek 0,00 0,00
2. Należności od pozostałych jednostek 9 000,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 48,00 0,00
 III. Inwestycje krótkoterminowe 3 413,21 7 806,71   1. Kredyty i pożyczki    
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 413,21 7 806,71   2. Inne zobowiązania 48,00 0,00
 a) środki pieniężne i inne aktywa 3 413,21 7 806,71   3. Fundusze specjalne 0,00 0,00
           środki pieniążne w kasie 176,16 278,59 IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 151,00 710,00
           środki pieniążne na rachunku 3 237,05 7 528,12   1. Długoterminowe    
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe       2..Krótkoterminowe 1 151,00 710,00
Suma aktywów 12 413,21 7 806,71 Suma pasywów 12 413,21 7 806,71
Data Skarbnik Data Prezes
0,00