Polska Federacja Scrabble RACHUNEK WYNIKÓW                                                                                                                            za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
TREŚĆ 2005 2006
0 1 2
A. Przychody z działalności statutowej 50 986,84 42 781,80 84%
   I. Składki brutto określone Statutem 9 306,00   8 907,00 96%
   II. Inne przychody określone Statutem 30 150,00 26 375,69 87% 35 282,69
II. 1. dotacje przedmiotowe 14 880,00   17 900,00 6871,00 FAŁSZ
II. 2. wpisowe do turniejów 4 448,00   6 871,00
II. 3. fundusz GP 1 622,00   1 600,00
II. 4. inne 9 200,00   4,69
   III. Dodatni wynik finansowy z lat poprzednich 11 530,84   7 499,11 65%
   IV. Ujemny wynik finansowy z lat ubiegłych     0%
B. Koszty realizacji zadań statutowych 42 338,10   34 884,02 82%
   I. Poniesione 40 679,70   38 647,12 38 647,12
   II. Rezerwa na przyszłe koszty realizacji zadań (zmiana stanu) 1 658,40   -3 763,10
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) 8 648,74 7 897,78 91%
D. Koszty administracyjne 1 110,63   670,07 60% 801,07
   I. Zużycie materiałów i energii    35,90   348,52 971%
   II. Usługi obce 250,33   321,55 128%
   III. Podatki i opłaty 724,40   0,00 0%
   IV. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia     0%
   IV. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia     0%
   V. Amortyzacja     0%
   VI. Pozostałe 100,00   0,00 0%
E. Pozostałe przychody operacyjne (niewymienione w poz A i G) 0,00   0,00 0%
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B. D i H)     0%
G. Przychody finansowe     0%
    I. Dywidendy i udziały w zyskach     0%
       w tym od jednostek powiązanych     0%
    II. Odsetki uzyskane     0%
       w tym od jednostek powiązanych     0%
    III. Zysk ze zbycia inwestycji     0%
    IV. Aktualizacja wartości inwestycji     0%
    IV. Inne     0%
H. Koszty finansowe 39,00 131,00 336% 801,07
     I. Odpisy aktualizujące wartość finan.majątku tr.oraz krótkoterm.pap.wartośc.     0%
     II. Odsetki do zapłacenia w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych     0%
     III. Pozostałe     0%
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) 7 499,11 7 096,71 95% 40 249,26
J. Zyski i staty  nadzwyczajne     0% FAŁSZ
   I. Zyski nadzwyczajne     0%
   II. Straty nadzwyczajne     0%
      0%
K. Wynik finansowy (I+J) 7 499,11 7 096,71 95%
     
     
     
Data Skarbnik Data Podpis kierownika jednostki