Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Polskiej Federacji Scrabble za rok 2006

 

Sprawozdanie zostało przygotowane za rok kalendarzowy 2006.

 

Zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. 2001 nr 137 poz. 1539 z późn. zm).

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Polskiej Federacji Scrabble sprawowały następujące osoby:

Karol Wyrębkiewicz (Członek Zarządu do 7.04.2006, Prezes Zarządu od 8.04.2006)

Mariusz Skrobosz (Prezes Zarządu do 7.04.2006, Wiceprezes Zarządu od 8.04.2006)

Krzysztof Bukowski (Skarbnik)

Maciej Perzyński (Członek Zarządu)

Mariola Osajda-Matczak (Członek Zarządu od 8.04.2006)

Mateusz Żbikowski (Członek Zarządu od 8.04.2006)

Jarosław Puchalski (Członek Zarządu od 8.04.2006)

Andrzej Lożyński (Wiceprezes Zarządu do 7.04.2006)

Andrzej Gostomski (Członek Zarządu do 7.04.2006)

Grzegorz Koczkodon (Członek Zarządu do 7.04.2006)

 

Sprawozdanie finansowe składa się z:

 

Niniejsza informacja dodatkowa zawiera nieobjęte rachunkiem wyników i bilansem informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny sytuacji finansowej Stowarzyszenia.

 

Koszty statutowe

 

Łączne koszty realizacji działań statutowych wyniosły w 2006 r. 38 647,12 zł. Kwota ta obejmuje również koszty poniesione w 2006 r., które były ujęte w rezerwie na przyszłe koszty realizacji zadań utworzonej w 2005 roku.

 

Zestawienie kosztów realizacji statutowych przedstawia tabela 1:

 

 

Tabela 1: Realizacja zadań statutowych

  38 647,12   

w tym

 

Organizacja Mistrzostw Polski

  12 111,22   

Organizacja Pucharu Polski

   7 738,02   

Organizacja turnieju Le Mans

   4 110,00   

Dofinansowanie turniejów regionalnych (z dotacji celowych)

   7 900,00   

Dofinansowanie imprez centralnych

   2 000,00   

Nagrody Grand Prix 2006

   1 600,00   

OSPS II

   1 500,00   

Inne

   1 687,88   

 

Koszty administracyjne.

 

Łączne koszty administracyjne Stowarzyszenia wyniosły w 2006 r. 670,07 zł.

Zestawienie kosztów administracyjnych przedstawia poniższa tabela:

 

Tabela 2: Koszty administracyjne

670,07

w tym:

korespondencja

      129,75   

 

akcesoria

      343,36   

 

inne

      196,96   

 

 

Przychody

 

Łączne przychody Stowarzyszenia w roku 2006 wyniosły 35 282.69 zł.

Przychody w rozbiciu na poszczególne pozycje przedstawia tabela 3.

Tabela 3: Przychody

35 282,69

Składki brutto

 

8 907,00

Wpisowe do turniejów

6 871,00

 

Puchar Polski

1 645,50

 

Mistrzostwa Polski

3 315,50

 

Le Mans

1 910,00

Fundusz nagród Grand Prix

1 600,00

Dotacje przedmiotowe

17 900,00

 

Organizacja Mistrzostw Polski

3 800,00

 

Organizacja turnieju Le Mans

 2 200,00

 

Organizacja Pucharu Polski

4 000,00

 

Organizacja turniejów lokalnych

7 900,00

Inne

 

 

         4,69   

 

 

Składki członkowskie:

 

Liczba członków PFS przedstawiała się w sposób następujący:

- stan na początek roku 180 osób

- usunięci z powodu niepłacenia składek: 16 osób

- utrata członkostwa z innych przyczyn: 1

-         przyjęci w trakcie roku: 13 osób

-         zawieszeni w prawach członka: 1

- stan na koniec roku 175 osoby

 

Po dacie bilansowej ze względu na nieopłacenie składek wg wymogów statutowych zostało usuniętych ze Stowarzyszenia 34 członków.

 

Zniżkami w opłacaniu składek objętych wg stanu na koniec 2006 r.  Było 23 członków, w tym:

- 2 osoby – zniżka w wysokości 100% (nestorzy).

- 3 osoby – zniżka w wysokości 50% (senior)

- 18 osób – zniżka w wysokości 50% (rodzinna)

 

 

W roku 2006 na konto i do kasy Stowarzyszenia wpłynęła ponadto kwota z tytułu składek należnych za przyszłe okresy (łącznie w wysokości 710 zł). Kwota ta została ujęta po stronie pasywów jako rozliczenia międzyokresowe.

 

Wynik finansowy roku 2006

 

Tabela 4 przedstawia podsumowanie wyniku finansowego 2006 r.

 

Tabela 4. Podsumowanie wyniku finansowego 2006 r.

Wynik finansowy z poprzednich lat

7 499,11

Przychody

 

35 282,69

Koszty statutowe

 

-38 647,12

Koszty administracyjne

-670,07

Rozwiązanie rezerwy z 2005 r.

3 763,10

Koszty finansowe

 

-131,00

Razem wynik na koniec 2006

7 096,71

 

Rezerwa na koniec 2005 została utworzona na poczet kosztów związanych z realizacją zadań statutowych i zobowiązań zaszłych w roku 2005, a które w tym okresie nie zostały opłacone.

 

Wynik samego roku 2006 (bez uwzględnienia wyniku z lat poprzednich) jest ujemny i zamknął się stratą 402,40 zł.

 

Istotne wydarzenia zaistniałe po dniu bilansowym.

 

Po 31.12.2006 r. miało miejsce istotne wydarzenie mające wpływ na sytuację finansową Stowarzyszenia. Zawarte zostało porozumienie między PFS oraz Wydawnictwem PWN dotyczące książkowego wydania „Słownika Scrabblisty”. W wyniku porozumienia PWN przekazało na rzecz PFS kwotę 15 000 zł. Dodatkowo PWN zobowiązało się do świadczeń materialnych (wynajem sali oraz książki) o wartości 5 000 zł. Koszty związane z zawarciem porozumienia wyniosły 7 338,88 zł (wg stanu na 17.04.2007).

 

Zastrzeżenia:

 

W bilansie nie są uwględnione:

-         pełne należności od firmy Cronix Sp. z o.o. (przyjęto zasadę ostrożności, nie jest pewne czy zobowiązania Cronix Sp. z o.o. wobec PFS zostaną w przyszłych okresach spłacone), od 2004 roku Cronix wywiązuje się z umowy z PFS poprzez dotacje celowe do organizacji imprez mistrzowskich. Kwota dotacji w poprzednich latach była niższa niż niż ustalona w umowie. Kwota dotacji w roku 2006 po raz pierwszy od kilku lat była zrealizowana zgodnie z umową.  

-         środki rzeczowe będące w posiadaniu Stowarzyszenia (komputery, drukarka, komplety do gry, zegary szachowe); przyjęto zasadę, że wartość księgowa środków rzeczowych (każdego z osobna) jest niewielka, dlatego nie są uwzględnione w aktywach. 

 

Sporządził:

Milanówek, 17.04.2006 r.

Krzysztof Bukowski – Skarbnik PFS