Polska Federacja Scrabble BILANS JEDNOSTEK 
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli sporządzony na dzień 31.12.2005 r.
AKTYWA Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego Stan na koniec bieżącego roku obrotowego PASYWA Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0 1 2 1 1 2
A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 11 530,84 7 499,11
 I. Wartości niematerialne i prawne      I. Fundusz statutowy    
 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00  II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00  III. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy    
 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe 15 489,54 12 413,21 VI. Wynik finansowy za rok obrotowy 11 530,84 7 499,11
 I. Zapasy 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 958,70 4 914,10
 II. Należności krótkoterminowe 0,00 9 000,00  I. Rezerwy na zobowiązania 2 004,70 3 715,10
1. Należności od jednostek powiązanych     II. Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek 0,00 0,00
2. Należności od pozostałych jednostek   9 000,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 100,00 48,00
 III. Inwestycje krótkoterminowe 15 489,54 3 413,21   1. Kredyty i pożyczki    
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 489,54 3 413,21   2. Inne zobowiązania 100,00 48,00
 a) środki pieniężne i inne aktywa 15 489,54 3 413,21   3. Fundusze specjalne 0,00 0,00
           środki pieniążne w kasie 6 814,62 176,16 IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 854,00 1 151,00
           środki pieniążne na rachunku 8 674,92 3 237,05   1. Długoterminowe    
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe       2..Krótkoterminowe 1 854,00 1 151,00
Suma aktywów 15 489,54 12 413,21 Suma pasywów 15 489,54 12 413,21
Data Skarbnik Data Prezes
0,00