Polska Federacja Scrabble RACHUNEK WYNIKÓW                                                                                                                            za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005
TREŚĆ 2004 2005
0 1 2
A. Przychody z działalności statutowej 48 406,25 50 986,84 105%
   I. Składki brutto określone Statutem 5 712,75   9 306,00 163%
   II. Inne przychody określone Statutem 31 642,07 30 150,00 95% 39 456,00
II. 1. dotacje przedmiotowe 22 232,07   14 880,00 19528,00 FAŁSZ
II. 2. wpisowe do turniejów 6 010,00   4 448,00
II. 3. fundusz GP 1 800,00   1 622,00
II. 4. inne 1 600,00   9 200,00
   III. Dodatni wynik finansowy z lat poprzednich 11 051,43   11 530,84 104%
   IV. Ujemny wynik finansowy z lat ubiegłych     0%
B. Koszty realizacji zadań statutowych 34 759,76   42 338,10 122%
   I. Poniesione 32 655,06   40 679,70 44 442,80
   II. Rezerwa na przyszłe koszty realizacji zadań (zmiana stanu) 2 104,70   1 658,40 3 763,10
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) 13 646,49 8 648,74 63%
D. Koszty administracyjne 2 093,65   1 110,63 53% 1 149,63
   I. Zużycie materiałów i energii    65,72   35,90 55%
   II. Usługi obce 1 683,53   250,33 15%
   III. Podatki i opłaty 323,40   724,40 224%
   IV. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia     0%
   IV. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia     0%
   V. Amortyzacja     0%
   VI. Pozostałe 21,00   100,00 476%
E. Pozostałe przychody operacyjne (niewymienione w poz A i G)   0,00 0%
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B. D i H)     0%
G. Przychody finansowe     0%
    I. Dywidendy i udziały w zyskach     0%
       w tym od jednostek powiązanych     0%
    II. Odsetki uzyskane     0%
       w tym od jednostek powiązanych     0%
    III. Zysk ze zbycia inwestycji     0%
    IV. Aktualizacja wartości inwestycji     0%
    IV. Inne     0%
H. Koszty finansowe 22,00 39,00 177% 1 149,63
     I. Odpisy aktualizujące wartość finan.majątku tr.oraz krótkoterm.pap.wartośc.     0%
     II. Odsetki do zapłacenia w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych     0%
     III. Pozostałe     0%
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) 11 530,84 7 499,11 65% 50 505,16
J. Zyski i staty  nadzwyczajne     0% FAŁSZ
   I. Zyski nadzwyczajne     0%
   II. Straty nadzwyczajne     0%
      0%
K. Wynik finansowy (I+J) 11 530,84 7 499,11 65%
     
     
     
Data Skarbnik Data Prezes