Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Polskiej Federacji Scrabble za rok 2005

 

 

Sprawozdanie zostało przygotowane za rok kalendarzowy 2005.

Zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. 2001 nr 137 poz. 1539 z późn. zm).

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Polskiej Federacji Scrabble sprawowały następujące osoby:

 

Mariusz Skrobosz (Członek Zarządu do 18.06.2005, od 19.06.2005 Prezes Zarządu)

Andrzej Lożyński (Prezes do 18.06.2005, od 19.06.2005 Wiceprezes Zarządu)

Krzysztof Bukowski - Skarbnik

Andrzej Gostomski (Członek Zarządu od 19.06.2005)

Grzegorz Koczkodon (Członek Zarządu od 19.06.2005)

Maciej Perzyński (Członek Zarządu od 19.06.2005)

Karol Wyrębkiewicz (Członek Zarządu od 19.06.2005)

 

Mariola Osajda – Matczak (Członek Zarządu do 18.03.2005 r.)

Tomasz Zwoliński (Wiceprezes Zarządu do 18.06.2005)

 

 

Sprawozdanie finansowe składa się z:

 

 

Niniejsza informacja dodatkowa zawiera nieobjęte rachunkiem wyników i bilansem informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny sytuacji finansowej Stowarzyszenia.

 

Koszty administracyjne.

 

Łączne koszty administracyjne Stowarzyszenia wyniosły w 2005 r. 1 110,63zł.

Podatki zapłacone stanowiły kwotę 724,40 zł.

Zestawienie kosztów administracyjnych przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1: Koszty administracyjne

         1 110,63   

w tym:

korespondencja

            138,90   

 

podróże i diety

            159,43   

 

inne

 

              87,90   

 

podatki

 

            724,40   

 

 

 

 

 

Koszty statutowe

 

Łączne koszty realizacji działań statutowych wyniosły w 2005 r. 44 442,80zł. Kwota ta obejmuje zarówno koszty poniesione jak i rezerwę na przyszłe koszty realizacji zadań (które będą rozliczone w 2006 r.)

 

Zestawienie kosztów realizacji statutowych przedstawia tabela 2:

Tabela 2: Realizacja zadań statutowych

44 442,80

w tym:

 

 

 

 

Organizacja Mistrzostw Polski

       13 502,28   

 

Organizacja Pucharu Polski

         5 604,23   

 

OSPS II

 

         7 800,00   

 

Bielsk Podlaski - organizacja turnieju

         3 000,00   

 

II Mistrzostwa Katowic- organizacja turnieju

         1 000,00   

 

nagrody Grand Prix 2005

         1 622,00   

 

dotacja dla delegata na MŚ

         1 200,00   

 

sprzęt scrabblowy

         5 580,01   

 

koszty sędziowania (dot. 2004 roku)

         1 700,00   

 

inne (legitymacje i domena internetowa)

            755,18   

 

inne

 

            416,00   

 

rezerwa na przyszłe koszty realizacji zadań

         2 263,10   

 

 

Przychody

 

Przychody w rozbiciu na poszczególne pozycje przedstawia tabela 3.

 

Tabela 3. Przychody

   39 456,00   

Składki brutto

 

         9 306,00   

Wpisowe do turniejów

 

         4 448,00   

 

Puchar Polski

 

         1 208,00   

 

Mistrzostwa Polski

         3 240,00   

fundusz Grand Prix

 

         1 622,00   

Licencja OSPS II dla PWN

         9 000,00   

przychody przeszłych okresów

 

Dotacje przedmiotowe

 

       10 880,00   

 

 

Organizacja Mistrzostw Polski

         4 880,00   

 

 

Organizacja Pucharu Polski

         2 000,00   

 

Urząd Miasta Bielsk Podl.

         3 000,00   

 

Sponsor II Mistrzostw Górnego Śląska

         1 000,00   

Darowizny

 

         4 000,00   

Inne

 

 

            200,00    

 

Składki członkowskie:

 

Liczba członków PFS przedstawiała się w sposób następujący:

- stan na początek roku 114 osób

- usunięci z powodu niepłacenia składek: brak

- utrata członkostwa z innych przyczyn: brak

- przyjęci w trakcie roku: 66 osoby

- stan na koniec roku 180 osób

Po dacie bilansowej ze względu na nieopłacenie składek wg wymogów statutowych zostało usuniętych ze Stowarzyszenia 16 członków.

 

Zniżkami w opłacaniu składek objętych wg stanu na koniec 2005 r.  Było 20 członków, w tym:

- 2 osoby – zniżka w wysokości 100% (nestorzy).

- 3 osoba – zniżka w wysokości 50% (senior)

- 15 osób – zniżka w wysokości 50% (rodzinna)

 

 

W roku 2005 na konto i do kasy Stowarzyszenia wpłynęła ponadto kwota z tytułu składek należnych za przyszłe okresy (łącznie w wysokości 1 151 zł). Kwota ta została ujęta po stronie pasywów jako rozliczenia międzyokresowe.

 

 

Wynik finansowy roku 2005

 

Tabela 4 przedstawia podsumowanie wyniku finansowego 2005 r.

Tabela 4. Podsumowanie wyniku finansowego 2005 r.

 

Wynik finansowy z poprzednich lat

11 530,84  

Przychody

 

39 456,00  

Koszty statutowe

 

-44 442,80  

Koszty administracyjne

 

-1 110,63  

Rozwiązanie rezerwy z 2004 r.

2 104,70  

Koszty finansowe

 

-39,00  

Razem wynik na koniec 2005

7 499,11  

 

Wynik samego roku 2005 (bez uwzględnienia wyniku z lat poprzednich) jest ujemny i zamknął się stratą 4031,73 zł.

 

Zastrzeżenia:

 

W bilansie nie są uwględnione:

-         pełne należności od firmy Cronix Sp. z o.o. (przyjęto zasadę ostrożności, nie jest pewne czy zobowiązania Cronix Sp. z o.o. wobec PFS zostaną w przyszłych okresach spłacone), od 2004 roku Cronix wywiązuje się z umowy z PFS poprzez dotacje celowe do organizacji imprez mistrzowskich. Kwota dotacji jest mniejsza niż ustalona w umowie.

-         środki rzeczowe będące w posiadaniu Stowarzyszenia (komputery, drukarka, komplety do gry, zegary szachowe); przyjęto zasadę, że wartość księgowa środków rzeczowych (każdego z osobna) jest niewielka, dlatego nie są uwzględnione w aktywach. 

 

 

Sporządził:

 

Milanówek, 31.03.2005 r.

Krzysztof Bukowski – Skarbnik PFS