Polska Federacja Scrabble RACHUNEK WYNIKÓW                                                                                                                            za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004
TREŚĆ 2003 2004
0 1 2
A. Przychody z działalności statutowej 15 302,86 48 406,25
   I. Składki brutto określone Statutem 5 954,25   5 712,75
   II. Inne przychody określone Statutem 7 735,02 31 642,07
II. 1. dotacje przedmiotowe 7 735,02   22 232,07
II. 2. wpisowe do turniejów   6 010,00
II. 3. fundusz GP   1 800,00
II. 4. inne   1 600,00
   III. Dodatni wynik finansowy z lat poprzednich 1 613,59   11 051,43
   IV. Ujemny wynik finansowy z lat ubiegłych    
B. Koszty realizacji zadań statutowych 4 221,93   34 759,76
   I. Poniesione   32 655,06
   II. Rezerwa na przyszłe koszty realizacji zadań   2 104,70
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) 11 080,93   13 646,49
D. Koszty administracyjne 29,50   2 093,65
   I. Zużycie materiałów i energii      65,72
   II. Usługi obce   1 683,53
   III. Podatki i opłaty 29,50   323,40
   IV. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia    
   IV. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia    
   V. Amortyzacja    
   VI. Pozostałe   21,00
E. Pozostałe przychody operacyjne (niewymienione w poz A i G)    
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B. D i H)    
G. Przychody finansowe    
    I. Dywidendy i udziały w zyskach    
       w tym od jednostek powiązanych    
    II. Odsetki uzyskane    
       w tym od jednostek powiązanych    
    III. Zysk ze zbycia inwestycji    
    IV. Aktualizacja wartości inwestycji    
    IV. Inne    
H. Koszty finansowe   22,00
     I. Odpisy aktualizujące wartość finan.majątku tr.oraz krótkoterm.pap.wartośc.    
     II. Odsetki do zapłacenia w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych    
     III. Pozostałe    
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) 11 051,43 11 530,84
J. Zyski i staty  nadzwyczajne    
   I. Zyski nadzwyczajne    
   II. Straty nadzwyczajne    
     
K. Wynik finansowy (I+J) 11 051,43 11 530,84
     
     
     
Data Skarbnik Data Podpis kierownika jednostki