Polska Federacja Scrabble BILANS JEDNOSTEK  
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli sporządzony na dzień 30.06.2004 r.
AKTYWA Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego Stan na koniec bieżącego roku obrotowego PASYWA Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0 1 2 1 1 2
A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 11 051,43 8 935,22
 I. Wartości niematerialne i prawne      I. Fundusz statutowy    
 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00  II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00  III. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy    
 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe 11 051,43 9 820,22 VI. Wynik finansowy za rok obrotowy 11 051,43 8 935,22
 I. Zapasy 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 885,00
 II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00  I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
1. Należności od jednostek powiązanych     II. Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek 0,00 0,00
2. Należności od pozostałych jednostek     III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 885,00
 III. Inwestycje krótkoterminowe 11 051,43 9 820,22   1. Kredyty i pożyczki    
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 051,43 9 820,22   2. Inne zobowiązania  0,00 285,00
 a) środki pieniężne i inne aktywa 11 051,43 9 820,22   3. Fundusze specjalne    600,00
           środki pieniążne w kasie 491,53 1 671,37 IV. Rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00
           środki pieniążne na rachunku 10 559,90 8 148,85   1. Długoterminowe    
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe       2..Krótkoterminowe 0,00 0,00
Suma aktywów 11 051,43 9 820,22 Suma pasywów 11 051,43 9 820,22
Data Skarbnik Data Prezes
0,00