Polska Federacja Scrabble RACHUNEK WYNIKÓW                                                                                                                            za okres od 01.01.2004 do 30.06.2004
TREŚĆ 2003 2004 (okres styczeń - czerwiec)
0 1 2
A. Przychody z działalności statutowej 15 302,86 22 283,57 146%
   I. Składki brutto określone Statutem 5 954,25   4 926,75 83%
   II. Inne przychody określone Statutem 7 735,02 6 305,39 82%
II. 1. dotacje przedmiotowe 7 735,02   4 270,39
II. 2. wpisowe do turniejów    1 435,00
II. 3. fundusz GP   600,00
   III. Dodatni wynik finansowy z lat poprzednich 1 613,59   11 051,43 685%
   IV. Ujemny wynik finansowy z lat ubiegłych     0%
B. Koszty realizacji zadań statutowych 4 221,93   8 678,43 206%
   I. Poniesione   8 078,43
   II. Rezerwa na przyszłe koszty realizacji zadań   600,00
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) 11 080,93   13 605,14 123%
D. Koszty administracyjne 29,50   4 651,92 15769%
   I. Zużycie materiałów i energii       167,54 16754%
   II. Usługi obce   4 160,98 416098%
   III. Podatki i opłaty 29,50   323,40 1096%
   IV. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia      0%
   IV. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia      0%
   V. Amortyzacja     0%
   VI. Pozostałe     0%
E. Pozostałe przychody operacyjne (niewymienione w poz A i G)     0%
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B. D i H)     0%
G. Przychody finansowe     0%
    I. Dywidendy i udziały w zyskach      0%
       w tym od jednostek powiązanych     0%
    II. Odsetki uzyskane     0%
       w tym od jednostek powiązanych     0%
    III. Zysk ze zbycia inwestycji     0%
    IV. Aktualizacja wartości inwestycji     0%
    IV. Inne     0%
H. Koszty finansowe    18,00 1800%
     I. Odpisy aktualizujące wartość finan.majątku tr.oraz krótkoterm.pap.wartośc.     0%
     II. Odsetki do zapłacenia w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych      0%
     III. Pozostałe     0%
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) 11 051,43 8 935,22 81%
J. Zyski i staty  nadzwyczajne     0%
   I. Zyski nadzwyczajne     0%
   II. Straty nadzwyczajne     0%
      0%
K. Wynik finansowy (I+J) 11 051,43 8 935,22 81%
     
     
     
Data Skarbnik Data Podpis kierownika jednostki