Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Polskiej Federacji Scrabble za rok 2004

 

UWAGA: Niniejsza informacja dodatkowa jest adresowana wyłącznie do członków Polskiej Federacji Scrabble. 

 

Sprawozdanie zostało przygotowane za rok kalendarzowy 2004. Zostało ono sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. 2001 nr 137 poz. 1539 z późn. zm).

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Polskiej Federacji Scrabble sprawowały następujące osoby:

 

Prezes: Andrzej Lożyński

Wiceprezes: Tomasz Zwoliński (od 14.02.2004 r.)

Skarbnik: Krzysztof Bukowski (od 14.02.2004 r.)

Mariola Osajda – Matczak (od 14.02.2004 r.)

Mariusz Skrobosz (od 14.02.2004 r.)

 

Skarbnik: Marek Charytoniuk (do 14.02.2004 r.)

Radosław Konca (do 14.02.2004 r.)

Andrzej Rechowicz (do 14.02.2004 r.)

Mariusz Kubicki (do 14.02.2004 r.)

 

Sprawozdanie finansowe składa się z:

 

 

Niniejsza infomacja dodatkowa zawiera nieobjęte rachunkiem wyników i bilansem informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny sytuacji finansowej Stowarzyszenia.

 

Koszty administracyjne.

 

Łączne koszty administracyjne Stowarzyszenia wyniosły w 2004 r. 2 093,65 zł.

Zestawienie kosztów administracyjnych przedstawia poniższa tabela:

 

TABELA 1. Koszty administracyjne

 

Łącznie

 

 

         2 093,65   

w tym:

koperty, papier itp.

              65,72   

 

podatki

 

            323,40   

 

inne

 

         1 704,53   

 

w tym:

 

 

 

 

ksero

            521,10   

 

 

podróże

            648,60   

 

 

w tym

 

 

 

        związane z funkcjonowaniem Zarządu

            224,74   

 

 

        związane z przygotowanie OSPS II

            423,86   

 

 

przygotowanie spr. finansowego 2003

            201,60   

 

 

pozostałe

            333,23   

Koszty statutowe

 

Łączne koszty realizacji działań statutowych wyniosły w 2004 r. 34 759,76 zł.

Zestawienie kosztów statutowych przedstawia tabela 2:

 

TABELA 2 Koszty realizacji działań statutowych:  

34 759,76

w tym:

 

 

 

 

Organizacja Mistrzostw Polski

       13 897,37   

 

Organizacja Pucharu Polski

         5 271,59   

 

Organizacja Le Mans'a

         3 563,26   

 

program sędziowski

         2 715,00   

 

pożyczka na koszty związane z przygotowaniem OSPS II

         2 000,00   

 

dofinansowanie turnieju w Bielsku Podlaskim (z dotacji celowej)

         2 000,00   

 

nagrody Grand Prix 2004

         1 800,00   

 

Rezerwa na przyszłe koszty (brutto)

         2 104,70   

 

biuletyn "Siódemka"

         1 007,84   

 

dopłaty do funduszu GP

            400,00   

 

Rezerwa na przyszłe koszty realizacji działań statutowych obejmuje koszty sędziowania na Mistrzostwach Polski oraz turnieju Le Mans. Jest to kwota przedstawiona w wysokości brutto (zgodnie z zaleceniami Komisji Rewizyjnej przedstawionej w czasie Walnego Zgromadzenia w dniu 12.02.2005 r.).

 

W kosztach statutowych nie są ujęte koszty związane z wydaniem Oficjalnego Słownika Polskiego Scrabblisty II, które będą poniesione w roku 2005. W kosztach roku 2004 ujęto wyłącznie wypłatę zaliczki dla wykonawcy programu. Pełne wynagrodzenie wypłacone będzie w roku 2005.

 

 

Przychody

 

Przychody w rozbiciu na poszczególne pozycje przedstawia tabela 3.

Tabela 3 Przychody

 

       37 354,82   

Składki brutto

 

         5 712,75   

Wpsiowe do turniejów

 

         6 010,00   

 

Puchar Polski

 

         1 435,00   

 

Mistrzostwa Polski

         2 805,00   

 

Le Mans

 

         1 770,00   

fundusz Grand Prix

 

         1 800,00   

przychody przeszłych okresów

         1 600,00   

Dotacje przedmiotowe

 

       22 232,07   

w tym:

 

 

 

 

Cronix Sp. z o.o.

         8 820,39   

 

w tym:

Organizacja Mistrzostw Polski

         5 100,00   

 

 

Organizacja Pucharu Polski

         2 070,39   

 

 

Organizacja Le Mans'a

         1 650,00   

 

Restauracja u Szwejka

       10 000,00   

 

DMS Sp. z o.o.

            761,68   

 

Urząd Miasta Bielsk Podl.

         2 000,00   

 

 dotacje przedmiotowe PP i MP

            500,00   

 

inne

 

            150,00   

 

 

 

Składki członkowskie:

 

Liczba członków PFS przedstawiała się w sposób następujący:

- stan na początek roku 108 osób

- usunięci z powodu niepłacenia składek: 44 osoby

- utrata członkostwa z innych przyczyn: 3 osoby

- przyjęci w trakcie roku: 53 osoby

- stan na koniec roku 114 osób

 

Zniżkami w opłacaniu składek objętych w 2004 było 14 członków, w tym:

- 2 osoby – zniżka w wysokości 100% (nestorzy).

- 1 osoba – zniżka w wysokości 50% (senior)

- 11 osób – zniżka w wysokości 50% (rodzinna)

 

 

W roku 2004 na konto i do kasy Stowarzyszenia wpłynęła ponadto kwota z tytułu składek należnych za przyszłe okresy (łącznie w wysokości 1 854 zł). Kwota ta została ujęta po stronie pasywów jako rozliczenia międzyokresowe.

 

 

Przychody przeszłych okresów to przychód Stowarzyszenia z tytułu dystrybucji w poprzednich latach słownika OSPS. Kwota ta (w wysokości 1600 zł) wpłynęła na konto Federacji w roku 2004.

 

 

Wynik roku 2004

 

Łączne przychody roku 2004 są niewiele wyższe niż koszty roku 2004 (bez uzględnienia wyniku finansowego lat poprzednich).

Nadwyżka ta wyniosła 479,41 zł. Stanowi ona dodatni wynik finansowy roku 2004.

 

Zastrzeżenia:

 

W bilansie nie są uwględnione:

- pełne należności od firmy Cronix Sp. z o.o. (przyjęto zasadę ostrożności, nie jest pewne czy zobowiązania Cronix Sp. z o.o. wobec PFS zostaną w przyszłych okresach spłacone).

- środki rzeczowe będące w posiadaniu Stowarzyszenia (komputery, drukarka, komplety do gry, zegary szachowe);

 

 

Ponadto należy mieć na uwadze, że sprawozdanie finansowe zawierające w szczególności dokładne rozliczenie imprez organizowanych przez Polską Federację Scrabble zostało za rok 2004 przygotowane po raz pierwszy. W związku z tym porównanie rachunku wyników oraz niektórych pozycji z bilansu może nie być miarodajne.

 

 

Sporządził:

 

Milanówek, 19.02.2005 r.

Krzysztof Bukowski – Skarbnik PFS