Cały regulamin w formacie PDF

Rozdział I
System liczenia rankingu

§ 1.

 1. Ranking uczestników turniejów Polskiej Federacji Scrabble liczony jest metodą Hollingtona. Polega ona na zasadzie, że ranking jest sumą skalpów (czyli punktów rankingowych zdobytych za każdą grę) podzieloną przez liczbę partii. Skalpem zawodnika z rozegranej partii jest ranking przeciwnika powiększony o 50 w przypadku zwycięstwa, pomniejszony o 50 w przypadku porażki i niezmieniony w przypadki remisu. Ranking zaokrągla się do najbliższej liczby całkowitej (dokładnie 5/10 zaokrągla się w górę). Jedynie dla potrzeb ustalenia kolejności na liście rankingowej porównuje się dokładne, niezaokrąglone liczby.
 2. W rankingu PFS do metody Hollingtona stosuje się następujące poprawki:
  1. Dwuletni okres naliczania rankingu
  2. Ranking liczony jest z takiej liczby ostatnio rozegranych turniejów, aby liczba zaliczonych doń partii nie przekroczyła 200

Rozdział II
Ranking turniejowy

§ 2.

 1. Aby zawodnik znalazł się na liście rankingowej musi rozegrać w okresie 2 lat przynajmniej 30 partii rankingowych. Podczas turnieju zawodnicy znajdujący się na liście rankingowej są rozstawieni są według rankingu nań występującym.
 2. Zawodnikom, którzy mają ranking niższy niż 100, przydziela się na czas trwania turnieju ranking tymczasowy równy 100, to samo dotyczy debiutantów.
 3. Zawodnikom, którzy w ciągu swojej kariery rozegrali co najmniej 30 gier rankingowych, ale nie znajdują się na aktualnej liście rankingowej, na czas turnieju nadaje się ranking turniejowy złożony z takiej liczby ostatnich rozegranych turniejów, aby suma gier rozegranych w ich ramach wyniosła co najmniej 30. Sędzia ma obowiązek po zakończeniu turnieju, a przed przesłaniem plików z turnieju do administratorów strony internetowej oraz administratora rankingu, wprowadzić wyżej wymienione poprawki. Jeżeli sędzia zawodów ma pewność co do wystąpienia wyżej wymienionej sytuacji u któregoś z graczy zapisujących się do turnieju lub zostanie mu to zgłoszone, powinien taką poprawkę nanieść przed rozpoczęciem turnieju.
 4. Zawodnikom, którzy w ciągu swojej kariery rozegrali choć 1 grę rankingową, lecz suma rozegranych partii wynosi mniej niż 30, nadaje się tymczasowy ranking turniejowy, powstały na bazie doliczenia skalpów o wysokości 100 tyle razy ile brakuje gier do 30 np. Zawodnikowi X, który rozegrał dotychczas 24 gry rankingowe i osiągnął z nich ranking 120, zatem posiada skalp o wysokości 2880, dolicza się zdobycz skalpową o wysokości 600 (za każdą grę brakującą do 30 gier skalp 100, czyli 6*100) i na czas następnego turnieju będzie on rozstawiony z rankingiem tymczasowym 116 (2880+600 = 3480/30).Z racji faktu, że obecny program sędziowski nie posiada odpowiedniej funkcji do automatycznego naliczania takiego rankingu, obowiązek czuwania nad rankingiem takich graczy spoczywa na administratorze rankingu, który nalicza zmianę ręcznie i zmienia ranking w programie sędziowskim (w zakładce zawodnicy --> ranking turniejowy).
 5. Ranking publikowany jest zawsze z datą na dzień po zakończonym turnieju i sędzia główny danego turnieju zobowiązany jest do przeliczenia go po zakończeniu turnieju.

Rozdział III
Administrator rankingu

§ 3.

Zadaniem administratora rankingu jest kontrola nad rankingiem zawodników podczas każdego turnieju zaliczanego do rankingu PFS. Każdy z sędziów po przeprowadzeniu turnieju zobowiązany jest do przesłania bazy na adres mejlowy administratora rankingu (lub do skopiowania bazy na nośnik pamięci USB jeśli administrator rankingu uczestniczy w danym turnieju), ten zaś zobowiązany jest do naniesienia niezbędnych poprawek (np. poprawienia źle wyliczonych rankingów graczy i ponowne przeliczenie rankingu; poprawienie rankingu osobie, która po naliczeniu nowego turnieju spadła do poczekalni; ustalenie nowego rankingu tymczasowego osobie, która posiada mniej niż 30 gier oraz wszelkich innych poprawek wynikających z niedostatecznej funkcjonalności obecnego programu sędziowskiego) i następnie do przesłania poprawionej bazy do zarządu PFS (lub umieszczenia samodzielnie na stronie, jeśli otrzyma on odpowiednie uprawnienia od Zarządu PFS). Powstanie funkcji administratora rankingu nie zwalnia sędziego z obowiązku przesyłania szczegółowych wyników tuż po turnieju na adres mejlowy zarządu PFS, z wyłączeniem bazy i rankingu po turnieju. Administrator rankingu wybierany jest przez Zarząd PFS raz na dwa lata spośród członków PFS. Administrator rankingu jest dodatkowo zobowiązany do odpowiadania na wszelkie pytania dotyczące ewentualnych błędów lub sposobu liczenia rankingu PFS.

Rozdział IV
Rankingowość turnieju

§ 4.

Aby turniej mógł zostać uznany za rankingowy, musi on spełniać poniższe warunki:
 1. Czas trwania partii dla pojedynczego gracza musi wynosić minimum 15 minut,
 2. Pierwszym kryterium w klasyfikacji turnieju muszą być duże punkty, drugie i trzecie kryterium ma prawo wybrać organizator przy zgłaszaniu turnieju (jeśli tego nie zrobi, za takowe uznaje się kolejno małe punkty i różnica małych punktów),
 3. W przypadku turniejów zamkniętych, jeśli przynajmniej 50% graczy danego turnieju znajduje się na aktualnej liście rankingowej i kryteria uczestnictwa w turnieju zostaną zatwierdzone przez Zarząd PFS,
 4. Muszą być przestrzegane wszystkie zasady wynikające z regulaminów sędziowskiego, rankingowego oraz turniejowego,
 5. Turniej musi być przeprowadzony przez sędziego z uprawnieniami PFS przy użyciu programu sędziowskiego PFS,
 6. Liczba rund w turnieju nie może być niższa niż 6,
 7. Turniej powinien odbywać się w dni ustawowo wolne od pracy (soboty, niedziele lub święta).Do wyjątków należy zaliczyć taką sekwencję dni, podczas których pomiędzy dniami wolnymi od pracy znajduje się jeden dzień roboczy,
 8. Turniej powinien zostać zgłoszony przez formularz opublikowany na stronie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem . Po otrzymaniu Zarząd PFS powiadamia organizatora turnieju o tym, czy dany turniej został uznany za rankingowy,
 9. Wpisowe do turnieju nie może być wyższe niż ustalone przez PFS. Organizatorzy nie mają prawa pobierania od uczestników żadnych innych, obowiązkowych opłat,
 10. Zagwarantowanie właściwych warunków lokalowych do gry, w tym:
  1. minimalna szerokość stanowiska do gry - 80 cm,
  2. wydzielenie odrębnego stanowiska dla sędziego,
  3. dobre oświetlenie sali,
  4. odpowiednia liczba stolików i krzeseł, a dodatkowo w przypadku turniejów otwartych przestrzeń ogólna dla minimum 40 graczy,
  5. toalety
 11. Zapewnienie turniejowych kompletów do gry przy wykorzystaniu możliwości i zasobów PFS oraz zegarów (w przypadku pokrywania się terminów turniejów, przy wypożyczeniu kompletów do gry decyduje pierwszeństwo zgłoszenia turnieju)
 12. Poinformowanie graczy o dostępnej bazie noclegowej oraz możliwościach wyżywienia,
 13. Zapewnienie dodatkowego komputera z aktualną wersją OSPS przeznaczonego w trakcie turnieju wyłącznie do sprawdzania wyrazów (sędzia ma obowiązek przed rozpoczęciem turnieju sprawdzić aktualność OSPS-a),
 14. Turnieje organizowane przez kluby scrabblowe mogą uzyskać status turnieju rankingowego nie częściej niż raz na miesiąc,
 15. Termin turnieju nie może pokrywać się z turniejami z cyklu GP, Pucharem Polski oraz Mistrzostwami Polski.
Ostateczną decyzję w sprawie zakwalifikowania turnieju jako rankingowy podejmuje Zarząd PFS.

Rozdział V
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 5.

W związku z powstaniem regulaminu rankingowego uchwała 9/2004 z dnia 22.03.2004 traci moc.

§ 6.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2015 roku.
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie