LISTA RZECZOWNIKÓW ZANOTOWANYCH W SŁOWNIKACH W LICZBIE MNOGIEJ, DLA KTÓRYCH UZNANO FORMY LICZBY POJEDYNCZEJ
 
 
ALBERTY
ALDOKSYMY
ALGINIANY
ALLELE
ALLOSOMY
AMBYSTOMY
AMIDKI
AMOFOSY
ARGONOWCE
ASASYNI
AUTOSOMY
AZYNY
BACZMAGI
BALERYNKI
BERTOLIDY
BIELCE
BIOMORFY
BIZMUTANY
BIZMUTKI
BLASTOIDY
BOTFORTY
BOZONY
BRAŃCY
BRIOFAGI
BRZEGOWCE
CHUNCHUZI
CYSTOIDY
DALTONIDY
DIENY
DIGGERZY
DISY
DONATYŚCI
DRUCIEŃCE
DRZYMY
DUPERELE
DUPERELE
EKWICI
EOBIONTY
EPIMERY
EPISOMY
ESTERAZY
EUMENIDY
FENIANIE
FEROMONY
FOSFATYDY
FTALANY
FULERENY
FUTRAMINY
GAMONY
GEZOWIE
GREGARYNY
GRYZKI
HANAFICI
HANBALICI
HISTOGENY
HOMINIDY
HURMACZKI
HYDATODY
HYDROMIKI
IBADYCI
IDISY
IDISY
ILUMINACI
IMINY
ISMAILICI
JEZYDZI
KETOKSYMY
KINAZY
KLEFTOWIE
KORNISZE
KRĘTKOWCE
KSEROFOBY
KWASARY
LAKTYDY
LEPTOIDY
LIAZY
LIGULE
LIPICANY
LIPOSOMY
LIZOSOMY
ŁYŻKOWCE
MADREPORY
MALIKICI
MAMERTYNI
MASORECI
MATIASY
MENNONICI
METEKOWIE
METOJKOWIE
MIASTUGI
MIKROSOMY
MIODOWODY
MIOTOMY
MONOZY
MORFIDY
MYJOZY
NEOTERYCY
NIGROZYNY
NIKLOWCE
NIOBIANY
NITROLAKI
NUKLEAZY
OBUNERWCE
OGONICE
OLIGOZY
OPSONINY
OPSYNY
ORBITALE
ORGANELLE
OSAZONY
PATARENI
PATYNKI
PĄCZKOWCE
PENTOZANY
PEPTYDAZY
PERMUTYTY
PIROFORY
PIŻONY
PLASTYDY
PLAZMIDY
PLEWOWCE
POLIENY
POLIIMIDY
POLIKWASY
POLIOZY
POLUTANTY
PORFIRYNY
POROFORY
PORYTYDY
POSTOŁY
PÓŁDRABKI
PRAGRZYBY
PREENZYMY
PROFAGI
PROLAMINY
PROTAMINY
PROTEAZY
PRUSYDKI
PSAMMITY
PSEFITY
PYROFITY
RAFIDY
RANWERSY
REMORY
RIKETSJE
RODNIOWCE
RUDYSTY
RYZOIDY
RYZOMORFY
SABATYŚCI
SALPY
SIKHOWIE
SIKWIAKI
SILANOLE
SKLEREIDY
SKLEROTY
SKOKÓWKI
SKOPCY
SKULICE
SLOTY
SNUTKI
SOLFUGI
SOLWATY
SOMITY
SPIRANY
SPIRYLLE
SPRĘŻYCE
STARORAKI
STENOFAGI
STENOTOPY
STERYNY
SYNERGIDY
SYNTANY
SZKLIŃCE
SZPECIELE
SZTUCE
SZUANI
ŚLADÓWKI
ŚLIZGOWCE
TARCZNICE
TARCZOWCE
TEKAMEBY
TEKODONTY
TERMOFILE
TEROFITY
TEROMORFY
TEROPODY
TĘGORYJCE
TĘGOSTERY
TIOETERY
TIOKWASY
TIOSOLE
TIPSY
TRAKENY
TROCHUSY
TROPOFITY
TRUDOWICY
TRYLOBITY
TRYLONY
TUBIFEKSY
TUPAJE
TURKOTY
TYTANIANY
UREIDY
URETANY
WAŃCZOSY
WCISTKI
WIŁY
ZAJDYCI
ZĘBIEŁKI
ZOOCYDY
ZOOFITY
ZWÓJKÓWKI
ŻACHWY
ŻAGLICE
ŻUŁAWKI
ALBERT
ALDOKSYM
ALGINIAN
ALLEL
ALLOSOM
AMBYSTOM
AMIDEK
AMOFOS
ARGONOWIEC
ASASYN
AUTOSOM
AZYNA
BACZMAG
BALERYNKA
BERTOLID
BIELEC
BIOMORF
BIZMUTAN
BIZMUTEK
BLASTOID
BOTFORT
BOZON
BRANIEC 
BRIOFAG
BRZEGOWIEC
CHUNCHUZ
CYSTOID
DALTONID
DIEN
DIGGER
DIS
DONATYSTA
DRUCIENIEC
DRZYM
DUPEREL
DUPERELA
EKWITA
EOBIONT
EPIMER
EPISOM
ESTERAZA
EUMENIDA
FENIANIN
FEROMON
FOSFATYD
FTALAN
FULEREN
FUTRAMINA
GAMON
GEZ
GREGARYNA
GRYZEK
HANAFITA
HANBALITA
HISTOGEN
HOMINID
HURMACZEK
HYDATODA
HYDROMIKA
IBADYTA
IDIS
IDISA
ILUMINAT
IMINA
ISMAILITA
JEZYDA
KETOKSYM
KINAZA
KLEFT
KORNISZ
KRĘTKOWIEC
KSEROFOB
KWASAR
LAKTYD
LEPTOID
LIAZA
LIGULA
LIPICAN
LIPOSOM
LIZOSOM
ŁYŻKOWIEC
MADREPORA
MALIKITA
MAMERTYN
MASORETA
MATIAS
MENNONITA
METEK
METOJK
MIASTUGA
MIKROSOM
MIODOWÓD
MIOTOM
MONOZA
MORFID
MYJOZA
NEOTERYK
NIGROZYNA
NIKLOWIEC
NIOBIAN
NITROLAK
NUKLEAZA
OBUNERWIEC
OGONICA
OLIGOZA
OPSONINA
OPSYNA
ORBITAL
ORGANELLA
OSAZON
PATAREN
PATYNKA
PĄCZKOWIEC
PENTOZAN
PEPTYDAZA
PERMUTYT
PIROFOR
PIŻON
PLASTYD
PLAZMID
PLEWOWIEC
POLIEN
POLIIMID
POLIKWAS
POLIOZA
POLUTANT
PORFIRYNA
POROFOR
PORYTYD
POSTOŁ
PÓŁDRABEK
PRAGRZYB
PREENZYM
PROFAG
PROLAMINA
PROTAMINA
PROTEAZA
PRUSYDEK
PSAMMIT
PSEFIT
PYROFIT
RAFID
RANWERS
REMOR
RIKETSJA
RODNIOWIEC
RUDYST
RYZOID
RYZOMORF
SABATYSTA
SALPA
SIKH
SIKWIAK
SILANOL
SKLEREID
SKLEROTA
SKOKÓWKA
SKOPIEC
SKULICA
SLOT
SNUTKA
SOLFUGA
SOLWAT
SOMIT
SPIRAN
SPIRYLLA
SPRĘŻYCA
STARORAK
STENOFAG
STENOTOP
STERYNA
SYNERGID
SYNTAN
SZKLINIEC
SZPECIEL
SZTUCA
SZUAN
ŚLADÓWKA
ŚLIZGOWIEC
TARCZNICA
TARCZOWIEC
TEKAMEBA
TEKODONT
TERMOFIL
TEROFIT
TEROMORF
TEROPOD
TĘGORYJEC
TĘGOSTER
TIOETER
TIOKWAS
TIOSÓL
TIPS
TRAKEN
TROCHUS
TROPOFIT
TRUDOWIK
TRYLOBIT
TRYLON
TUBIFEKS
TUPAJ
TURKOT
TYTANIAN
UREID
URETAN
WAŃCZOS
WCISTEK
WIŁ
ZAJDYTA
ZĘBIEŁEK
ZOOCYD
ZOOFIT
ZWÓJKÓWKA
ŻACHWA
ŻAGLICA
ŻUŁAWKA
Dlp -a
Dlp -u
Dlp -u
Dlp -u
Dlp -u
Dlp -a
Dlp -dku
Dlp -u
Dlp -wca
Dlp -a
Dlp -u

Dlp -a

Dlp -u
Dlp -lca
Dlp -u
Dlp -u
Dlp -tku
Dlp -u
Dlp -a
Dlp -u
Dlp -ńca
Dlp -a
Dlp -wca
Dlp -a
Dlp -u
Dlp -u
Dlp -u
Dlp -a
Dlp -a
Dlm -ów
Dlp -ńca
Dlp -a
Dlp -a
Dlm -li
Dlp -a
Dlp -a
Dlp -u
Dlp -u


Dlp -a
Dlp -u
Dlp -u
Dlp -u
Dlp -u

Dlp -u
Dlp -a

Dlp -zka
Dlm -ów
Dlm -ów
Dlp -u
Dlp -a
Dlp -czka


Dlm -ów
Dlp -a

Dlp -a

Dlm -ów
Dlm -ów
Dlp -u

Dlp -a
Dlp -a, Dlm -y
Dlp -wca
Dlp -a
Dlp -u
Dlp -u
Dlp -u

Dlm -li lub -l
Dlp -a
Dlp -u
Dlp -u
Dlp -wca

Dlm -ów
Dlp -a
Dlm -ów
Dlp -a
Dlm -ów
Dlp -a
Dlp -a

Dlp -u
Dlp -woda
Dlp -u

Dlp -a

Dlp -a

Dlp -wca
Dlp -u
Dlp -u

Dlp -wca
Dlp -u, Dlm -i
Dlm -li
Dlp -u
Dlp -a

Dlp -wca
Dlp -u

Dlp -u
Dlp -u
Dlp -a
Dlp -u
Dlp -u
Dlp -wca
Dlp -u
Dlp -u
Dlp -u

Dlp -a lub -u

Dlp -u
Dlp -u
Dlp -a
Dlp -a
Dlp -a
Dlp -u
Dlp -aDlp -dku
Dlp -u
Dlp -u
Dlp -u
Dlp -u
Dlp -u
Dlp -a
Dlm -sji lub -syj
Dlp -wca
Dlp -a
Dlp -u
Dlp -u
Dlm -ów

lp: D -kha, N -khem, lm: M -khowie lub -khy
Dlp -a
Dlp -u, Dlm -i
Dlp -u


Dlp -pca

Dlp -a lub -u


Dlp -u
Dlp -u
Dlp -u
Dlm -lli

Dlp -a
Dlp -a
Dlp -a

Dlp -u
Dlp -u
Dlp -ńca
Dlp -a, Dlm -i lub -ów

Dlp -a

Dlp -wca

Dlp -wca

Dlp -a
Dlp -a, Dlm -i lub -ów
Dlp -u
Dlp -a
Dlp -a
Dlp -jca
Dlp -u
Dlp -u
Dlp -u
lp DCBMsW -soli, N -solą
Dlp -a
Dlp -a
Dlp -a
Dlp -u
Dlp -a
Dlp -a
Dlp -u
Dlp -a
Dlp -a
Dlp -a
Dlp -u
Dlp -u
Dlp -u
Dlp -u
Dlp -tka
Dlp -a
Dlm -ów
Dlp -łka
Dlp -u
Dlp -u

Dlm żachw