Walne Zgromadzenie Członków PFS

Informujemy, że Zarząd Polskiej Federacji Scrabble działając na podstawie §20 pkt 5d Statutu PFS postanawia zwołać Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Federacji Scrabble, które odbędzie się 30 marca 2019 roku.

Miejsce - Warszawa, ul. Belgradzka 33, Ośrodek Wsparcia i Integracji.
Pierwszy termin - godz. 18:00, drugi termin - godz. 18:15.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór protokolanta oraz Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej,
3. Zatwierdzenie porządku obrad,
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej,
5. Sprawozdanie Zarządu,
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu,
8. Głosowanie nad sprawozdaniem Zarządu i udzieleniem absolutorium,
9. Dyskusja programowa,
10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie Uchwał,
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
12. Zamknięcie obrad.

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania nieobecnego członka federacji na zgromadzeniu:
Wzór pełnomocnictwa (format pdf)
Wzór pełnomocnictwa (format docx)

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok

Zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia do aktywnego udziału w zebraniu.

Zarząd Polskiej Federacji Scrabble
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie