Walne Zgromadzenie Członków PFS

Informujemy, że Zarząd Polskiej Federacji Scrabble działając na podstawie §20 pkt 5d Statutu PFS postanawia zwołać Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Federacji Scrabble, które odbędzie się 17 czerwca 2017 roku.

Miejsce - Ostróda, Zamek, ul. Mickiewicza 22
Pierwszy termin - godz. 19:30, drugi termin - godz. 19:45.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Prezydium, protokolanta oraz Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej,
3. Zatwierdzenie porządku obrad,
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej,
5. Sprawozdanie Zarządu,
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
7. Sprawozdanie Kolegium Sędziów,
8. Głosowanie nad sprawozdaniem Zarządu i udzieleniem absolutorium,
9. Dyskusja programowa,
10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie Uchwał,
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
12. Zamknięcie obrad.

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania nieobecnego członka federacji na zgromadzeniu:
Wzór pełnomocnictwa

Zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia do aktywnego udziału w zebraniu.

Zarząd Polskiej Federacji Scrabble
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie